Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 4, 2013
  • pp: 433-442

download: article (PL)

Mercury porosimetry for evaluation of microstructural parameters of refractory ceramics

Abstract (EN)

The aim of the article is to present specific examples of solutions to research problems connected with using mercury porosimetry in the research area related to designing, manufacture and the use of refractory ceramics. One of them is selection of high-alumina materials for the elements of a tapping system for forging ingots bottom casting, which includes initial selection of materials and investigations into materials after service. Another example of porosimetry application is selection and investigation into the influence exerted by additives on microstructural parameters of refractory corundum and andalusite castables. Another research problem which was solved among others owing to the results of porosimetric tests was determination of microstructural changes in magnesia-chrome materials subjected to thermal shock.

Keywords (EN): Mercury porosimetry, Refractory ceramics

Porozymetria rtęciowa w ocenie parametrów mikrostrukturalnych ceramiki ogniotrwałej

Śliwa A., Wojsa J., Majchrowicz I., Barański J.

Abstract (PL)

Celem artykułu jest przedstawienie konkretnych przykładów rozwiązywania problemów badawczych związanych z wykorzystaniem porozymetrii rtęciowej w obszarze badawczym obejmującym projektowanie, wytwarzanie oraz wykorzystywanie ceramiki ogniotrwałej. Jednym z nich jest dobór materiałów wysokoglinowych na elementy układu wylewowego do syfonowego odlewania wlewków kuziennych obejmujący wstępną selekcję tworzyw oraz badania materiałów po pracy. Kolejnym przykładem zastosowania badań porozymetrycznych obejmujących opisywany zakres jest dobór i badanie wpływu ilości dodatków na parametry mikrostrukturalne betonów ogniotrwałych korundowych i andaluzytowych. Innym problemem badawczym, do rozwiązania którego posłużyły również wyniki badań porozymetrycznych, było określenie zmian mikrostrukturalnych w materiałach magnezjowo-chromitowych, które poddano oddziaływaniu wstrząsów cieplnych.

Keywords (PL): ceramika ogniotrwała, porozymetria rtęciowa

return…