Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 4, 2013
  • pp: 424-428

download: article (PL)

Characteristics of fibrous material by using XRF, XPS, SEM and ToF-SIMS methods

Abstract (EN)

This paper presents the results of industrial investigations of thermal insulation materials by using spectroscopic and microscopic techniques. The goal of this study was to characterize a structure and chemical composition of fibrous material used in production of mineral wool. Analysis of the chemical composition showed the presence of nitrogen, silicon, aluminium, iron, sodium, magnesium and calcium at the level of a few atomic percent, and several atomic percent of carbon and oxygen. The results obtained by XRF and XPS methods showed an inverted value of atomic concentration for oxygen and carbon. The mean diameter of a single fibre was determined. The homogeneous distribution of chemical elements within an individual fibre was determined from a chemical map obtained by SIMS. The obtained results form the basis for planning experiments aimed at finding a relationship between chemical composition of the materials used for production of mineral wool and the thermal properties of final products.

Keywords (EN): Mineral wool, XRF, XPS, ToF-SIMS, SEM

Charakterystyka materiału włóknistego z zastosowaniem metod XRF, XPS, SEM oraz ToF-SIMS

Kubacki J., Mańka M., Balin K., Miros A.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono wyniki badań przemysłowych materiałów termoizolacyjnych z wykorzystaniem technik spektroskopowych i mikroskopowych. Przeprowadzone badania miały na celu scharakteryzowanie struktury i składu chemicznego materiału włóknistego używanego do produkcji wełny mineralnej. Analiza składu chemicznego wykazała obecność azotu, krzemu, glinu, żelaza, sodu, magnezu i wapnia na poziomie kilku procent atomowych, oraz tlenu i węgla na poziomie kilkudziesięciu procent atomowych. Wyniki badań uzyskane metodami XRF oraz XPS wykazały odwrócony stosunek koncentracji atomowej tlenu i węgla. Określona została średnica włókien. Otrzymane z widm masowych mapy chemiczne wykazały homogeniczny rozkład pierwiastków dla pojedynczych włókien. Otrzymane wyniki stanowią bazę do zaplanowania eksperymentów wiążących skład chemiczny surowców, służących do produkcji wełny mineralnej, z właściwościami cieplnymi wyrobów finalnych.

Keywords (PL): wełna mineralna, XRF, XPS, ToF-SIMS, SEM

return…