Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 4, 2013
  • pp: 396-400

download: article (EN)

New aspects on the corrosion resistance of dense refractory castables containing a novel calcium-magnesia-alumina binder

Abstract (EN)

This paper presents a detailed analysis and evaluation of corroded samples of Al2O3-pre-formed spinel and Al2O3-MgO castables, thus representing pre-formed spinel castables as well as in-situ castables. Comparisons were made between systems based upon a calcium aluminate binder and a recently developed novel calcium magnesium aluminate cement CMA 72®. A model is presented which gives an explanation for the higher corrosion resistance of the castables based upon the CMA 72® cement. The respective model is based on optical and SEM image analysis. A correlation between the thermo-mechanical properties from phase and particle distributions, microstructural features, amorphous phase of the castables and the corrosion mechanism is established. Moreover, new routes for the optimization of castable corrosion resistance via formulation control are highlighted.

Keywords (EN): Corrosion resistance, Refractory castable, Calcium-magnesia-alumina binder

Nowe aspekty odporności korozyjnej ogniotrwałych betonów ciężkich opartych na  nowym spoiwie wapniowo-magnezjowo-glinowym

Pawlig O, Parr C., Auvray J.M, Fryda H., Wöhrmeyer C.

Abstract (PL)

Artykuł przedstawia szczegółową analizę i ocenę skorodowanych próbek betonów ogniotrwałych Al2O3 - spinel prefabrykowany i Al2O3-MgO, reprezentujących betony zawierające spinel prefabrykowany i powstający  in-situ. Dokonano porównania pomiędzy układami opartymi na cemencie glinowym i ostatnio opracowanym nowym cemencie wapniowo-spinelowym CMA 72®. Zaprezentowano model, który wyjaśnia wyższą odporność korozyjną betonów opartych na cemencie CMA 72®. Jego podstawą była analiza obrazów pochodzących z mikroskopów optycznego i skaningowego SEM. Ustalono związek pomiędzy właściwościami termomechanicznym kontrolowanymi przez rozkłady wielkości faz i cząstek, cechami mikrostrukturalnymi, fazą amorficzną w betonie i mechanizmem korozji. Ponadto, wskazano nowe sposoby optymalizacji odporności korozyjnej betonów poprzez kontrolę składu.

Keywords (PL): odporność na korozję, beton ogniotrwały, spoiwo wapniowo-magnezjowo-glinowe

return…