Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 3, 2013
  • pp: 382-385

download: article (PL)

Application of clay-cement binders for improvement of geotechnical conditions of soil for hydrotechnical construction and civil engineering

Abstract (EN)

For several years in Poland fixes and reconstruction of hydro-technical objects, including flood protection are intensively carried on. An important element of the works is an improvement of hydroinsulation barriers. Depending on local conditions, the barriers are made using different technologies and to various depths. The basic expectations for waterproofing barriers can be determined as follows: high insulating properties, long-term functionality, resistance to hydrostatic pressure, resistance to deformation, high resistance to water corrosion, no negative impact on the environment. These requirements are met by a waterproofing barrier made using binders based on modified clays. Application of clay–cement systems to geotechnical works requires suitable rheological parameters of liquid binders. The article shows the results of a comparison of selected geotechnical parameters, before and after construction of waterproofing barriers.

Keywords (EN): Clay-cement binders, Hydroinsulation barrier, Flood protection, Rheological parameters, Liquid binder

Zastosowanie spoiw iłowo-cementowych dla potrzeb poprawy warunków geotechnicznych gruntów w budownictwie hydrotechnicznym

Słowikowski D., Kuś R., Izak P.

Abstract (PL)

Od kilkunastu lat w Polsce intensywnie prowadzone są remonty i budowy obiektów hydrotechnicznych, w tym zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Podstawowy zakres tych robót sprowadza się do poprawy warunków geotechnicznych podłoża oraz obiektów inżynieryjnych. Modyfikacja parametrów geotechnicznych gruntów w wielu przypadkach sprowadza się do wprowadzenia do gruntu twardniejącego spoiwa przy użyciu różnych technologii. Coraz częściej stosowane są spoiwa na bazie modyfikowanych iłów pochodzących z naturalnych złóż, których podstawowymi cechami są: bardzo dobre własności hydroizolacyjne, zachowanie długoletniej funkcjonalności, odporność na ciśnienie hydrostatyczne, odporność na deformacje wywierane przez czynniki zewnętrzne, wysoka odporność na korozję powodowaną przez wody o różnych typach mineralizacji, brak negatywnego wpływu na otaczające środowisko. Bardzo ważny aspekt stosowania płynnych spoiw iłowo-cementowych stanowią ich własności reologiczne, odpowiednio dobrane do technologii aplikacji spoiwa do gruntu. Artykuł przedstawia porównanie wyników badań wybranych parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego budowli hydrotechnicznych zmodyfikowanych spoiwami iłowo-cementowymi.

Keywords (PL): spoiwa iłowo-cementowe, bariera hydroizolacyjna, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, własności reologiczne, płynne spoiwo

return…