Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 3, 2013
  • pp: 366-373

download: article (PL)

Sintering of boron carbide materials added with hexagonal boron nitride

Abstract (EN)

The influence of hexagonal boron nitride, chromium carbide and chromium silicide on densification of boron carbide polycrystals is studied. The first additive was used as a solid lubricant, the latter two were sintering additives, that enhance densification. A high-temperature dilatometer was used to run the measurements of linear dimension changes of the boron carbide based materials during sintering. The sintering additives were added in the quantity of 5 vol. % and the h-BN content was 2-8 vol.%. The densification of the obtained materials was determined. The phase composition changes were studied as a function of sintering temperature. Simultaneously, the trials of hot-pressing of the studied materials were made. The influence of the applied pressure on material’s densification during the sintering was determined. The densification measurements, phase and structural analysis, microstructural observations were made and compared with dilatometric data.

Keywords (EN): B4C, Hot-pressing, CrSi2, h-BN, CrB2

Spiekanie tworzyw węglika boru zawierających dodatek heksagonalnego azotku boru

Rutkowski P.

Abstract (PL)

W ramach niniejszej pracy przedstawiono badania nad wpływem aktywatorów spiekania, takich jak węglik chromu oraz krzemki chromu, a także dodatku stałego środka poślizgowego w postaci heksagonalnego azotku boru, na przebieg zagęszczania spiekanych tworzyw. W tym celu przeprowadzono badania przy pomocy wysokotemperaturowego dylatometru, umożliwiającego pomiar zmian wymiarów liniowych spiekanych tworzyw o osnowie węglika boru z dodatkami 5% obj. aktywatorów i (2-8)% obj h-BN. Określono zagęszczenie otrzymanych materiałów oraz zmiany składu fazowego w funkcji temperatury. Równolegle przeprowadzono próby prasowania na gorąco tych układów. Określono wpływ przyłożonego ciśnienia prasowania na zagęszczenie wytworzonych kompozytów. Przeprowadzono pomiar zagęszczenia, analizę fazową, strukturalną i mikrostrukturalną, a wyniki porównano z badaniami dylatometrycznymi.

Keywords (PL): B4C, prasowanie na gorąco, CrSi2, h-BN, CrB2

return…