Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 3, 2013
  • pp: 343-351

download: article (PL)

Application properties of materials from the B4C–CrSi2–hBN system

Abstract (EN)

In the paper, the results on the manufacturing boron carbide matrix materials were presented. The synthesized chromium silicide phase was added to the matrix to lower the sintering temperature and to increase the fracture toughness. Hexagonal boron nitride was introduced in a quantity of (2-8) vol.% to the composite as a solid lubricate. The materials were hot-pressed at the temperature of 150 ºC lower than used for the naturally sintered B4C/h-BN composites. The studied bodies were subjected to the phase and microstructural analysis, microstructural observations, and  elastic and mechanical property measurements. The materials with a bending strength of 540 MPa and a fracture toughness of 4.7 MPam1/2 were manufactured. The lowered friction coefficient and lowered abrasion wear were recorded in comparison to the pure boron carbide material.

Keywords (EN): B4C, CrSi2, h-BN, CrB2, Friction coefficient

Właściwości użytkowe tworzyw z układu B4C–CrSi2–hBN

Rutkowski P., Klimczyk P.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono wyniki dotyczące otrzymywania tworzyw zawierających osnowę z węglika boru. Do osnowy wprowadzano fazę syntezowanego krzemku chromu, który z jednej strony miał za zadanie obniżenie temperatury spiekania, a z drugiej podwyższenie odporności na kruche pękanie. Do tworzywa wprowadzono heksagonalny azotek boru w ilościach (2-8)% objętościowych w celu obniżenia współczynnika tarcia. Materiały otrzymano na drodze prasowania na gorącą w temperaturze o 150 ºC niższej niż dla tworzyw spiekanych w układzie B4C/h-BN. Wszystkie uzyskane tworzywa scharakteryzowano pod względem fazowym, strukturalnym, mikrostrukturalnym, właściwości sprężystych oraz właściwości mechanicznych. Otrzymano tworzywa o wytrzymałości na zginanie sięgającej 540 MPa, współczynniku krytycznej intensywności naprężeń 4,7 MPa·m1/2 oraz obniżonej w stosunku do czystego węglika boru wartości współczynnika tarcia i podwyższonej odporności na zużycie ścierne.

Keywords (PL): B4C, CrSi2, h-BN, CrB2, współczynnik tarcia

return…