Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 3, 2013
  • pp: 327-331

download: article (PL)

The influence of the type of magnesia raw materials on physical and thermo-mechanical properties of magnesia castables

Abstract (EN)

In this work a correlation between hydration susceptibility and chemical composition of magnesia raw materials and physico-chemical, thermo-mechanical properties of castables made of these magnesia raw materials was discussed. The four types of magnesia raw materials of different chemical compositions were selected to examine. First, susceptibility to hydration of magnesia raw materials was determined under hydrothermal conditions. Then castables were prepared with the use of the selected magnesia raw materials. Finally, the castables were tested to determine moduli of rupture at room and elevated temperatures, cold crushing strength, permeability, open porosity and apparent density.

Keywords (EN): Magnesia castable, MgO, Magnesia raw materials, Thermo-mechanica properties, Hydration

Wpływ rodzaju surowców magnezjowych na właściwości fizyczne i termomechaniczne betonów zasadowych

Jastrzębska I., Szczerba J., Madej D.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono zależności występujące pomiędzy podatnością na hydratację surowców magnezjowych oraz ich składem chemicznym a właściwościami fizykochemicznymi oraz termomechanicznymi betonów przygotowanych na ich bazie. Do badań użyto czterech rodzajów surowców magnezjowych o zróżnicowanym składzie chemicznym. Surowce poddano badaniu podatności na hydratację w warunkach hydrotermalnych. Następnie przygotowano na ich bazie betony i wykonano badania wytrzymałości na zginanie w podwyższonych temperaturach oraz w temperaturze otoczenia, wytrzymałości na ściskanie, gazoprzepuszczalności, porowatości otwartej oraz gęstości pozornej.

Keywords (PL): beton ogniotrwały, MgO, surowce magnezjowe, właściwości termomechaniczne, hydratacja

return…