Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 3, 2013
  • pp: 295-301

download: article (PL)

Mechanical properties and microstructure of sinters in the B4C-CrxSiy-C system

Abstract (EN)

In the work, composites with a boron carbide matrix added with chromium silicides and carbon were obtained by the hot-pressing process in the flow of argon. The sintering temperature was 2000 °C, what was lower by 120 °C than in the case of boron carbide sintered with a carbon additive only. The obtained and polished sintered bodies were subjected to phase analysis, SEM microstructural observations and EDS element distribution analysis. The materials were mechanically tested for bending strength, fracture toughness, abrasion wear and friction coefficient.

Keywords (EN): B4C, Hot-pressing, Chromium silicides, Chromium carbide, Chromium boride

Właściwości mechaniczne oraz mikrostruktura spieków w układzie B4C-CrxSiy-C

Rutkowski P., Bator S.

Abstract (PL)

Tworzywa kompozytowe o osnowie węglika boru z dodatkiem krzemków chromu i węgla otrzymano w procesie prasowania na gorąco w przepływie argonu w temperaturze 2000 °C, co stanowiło temperaturę niższą o 120 °C od węglika boru spiekanego z samym węglem. Otrzymane, wypolerowane próbki spieków poddano badaniom składu fazowego, obserwacjom mikrostruktury metodą skaningowej mikroskopii elektronowej oraz analizie rozkładu pierwiastków EDS. Tworzywa przebadano pod kątem właściwości sprężystych, twardości, wytrzymałości na zginanie oraz odporności na kruche pękanie. Wykonano oznaczenia ścieralności oraz współczynnika tarcia.

Keywords (PL): B4C, prasowanie na gorąco, krzemki chromu, węglik chromu, borek chromu

return…