Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 3, 2013
  • pp: 290-294

download: article (PL)

Qualitative criteria of ceramic pigments

Abstract (EN)

Division of ceramic pigments can be done in various ways. There are three groups of pigments distinguished with reference to their application characteristics: (i) pigments for colouring of ceramic glazes, (ii) masses ( particularly of gres ones) and (iii) enamels. For each group, there are specified application characteristics, and application in accordance with manufacturer’s recommendations ensures obtaining assumed aesthetical effects of coloured products. Colouring characteristics of the pigment of a given type depend on manufacturing conditions such as quantity and quality of mineralizers and grain size distribution of the pigment, and on application conditions that mean a proper concentration, type of coloured medium and firing temperature. The basic technological procedure is production of a crystaline lattice which is characteristic for the given pigment, being resistant to chemical agents at firing temperatures of glazes, enamels and ceramic masses. Effects of technological parameters, including the type of mineralizer, amount of chromophore and granulation, on colouring characteristics of zirconium and spinel pigments with the sphene and corundum structure were presented. The quantitative effect of these parameters depended on the crystal structure and appropriation of the pigment.

Keywords (EN): Ceramic pigments, Mineralizer, Graining, Crystal lattice

Kryteria jakościowe pigmentów ceramicznych

Dziubak C.

Abstract (PL)

Podział pigmentów ceramicznych może być dokonany na wiele sposobów. Ze względu na właściwości użytkowe rozróżnia się trzy grupy pigmentów: do barwienia szkliw ceramicznych, mas (zwłaszcza gresowych) i emalii. Dla każdej z tych grup wyspecyfikowane są użyteczne cechy, a ich zastosowanie zgodnie z zaleceniem producenta zapewnia uzyskanie założonych efektów estetycznych barwionych wyrobów. Właściwości barwiące pigmentu danego rodzaju zależą od warunków wytwarzania, takich jak jakość i ilość mineralizatorów oraz skład ziarnowy pigmentu, a także od warunków stosowania, czyli odpowiedniego stężenia pigmentu, rodzaju barwionego medium i temperatury wypalania. Podstawowym działaniem technologicznym jest wytworzenie charakterystycznej dla danego pigmentu sieci krystalicznej, odpornej na działanie czynników chemicznych w temperaturach wypalania szkliw, emalii i mas ceramicznych. Przedstawiono wpływ wybranych parametrów technologicznych (rodzaj mineralizatora, udział chromoforu, uziarnienie) na właściwości barwiące pigmentów cyrkonowych, spinelowych, o strukturze sfenu i korundu. Ilościowy wpływ tych parametrów zależy od typu struktury krystalicznej pigmentu i jego przeznaczenia.

Keywords (PL): pigment ceramiczny, mineralizator, uziarnienie, sieć krystaliczna

return…