Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 3, 2013
  • pp: 277-282

download: article (PL)

Shaping of aqueous suspensions of silicon carbide and aluminium oxide

Abstract (EN)

The work presents the results of investigations on the shaping of aqueous suspensions of silicon carbide (SiC) and aluminium oxide (Al2O3) by the centrifugal casting technique. The centrifuge was designed in the Department of Special Ceramics, the Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH-University of Science and Technology. The effect of the composition of suspensions and process parameters, including a rotational speed, corresponding acceleration and centrifugation duration time on macroscopic properties of shaped bodies such as the presence of flaws and deformations were investigated. The best parameters of the centrifugation depended on characteristics of the powders, i.e. the particle size and density. The shaping of the suspension of SiC powder, which had both smaller density and particle size, required higher rotational speeds and longer centrifugation times than the suspension of Al2O3 powder, which contained larger particles. The conducted tests permitted to chose the best conditions of centrifugal casting leading to production of cylindrical shapes that gained almost full density after sintering.

Keywords (EN): SiC, Al2O3, Centrifugal casting, Binder

Formowanie odśrodkowe wodnych zawiesin węglika krzemu i tlenku glinu

Zych Ł, Stobierski L., Brekiesz W.

Abstract (PL)

Praca przedstawia wyniki badań nad formowaniem wodnych zawiesin proszków węglika krzemu (SiC) oraz tlenku glinu (Al2O3) metodą odlewania odśrodkowego przy użyciu wirówki zaprojektowanej w Katedrze Ceramiki Specjalnej, WIMiC, AGH. Zbadano wpływ składu zawiesin oraz takich parametrów procesu odlewania jak szybkość obrotowa wirówki (tj. wielkość uzyskanego przyśpieszenia) oraz czasu trwania procesu na makroskopowe cechy uzyskanych wyrobów, takie jak obecność wad czy ewentualny stopień deformacji wyrobu. Wartości parametrów odlewania odśrodkowego zależne były od rodzaju proszku, tj. jego gęstości oraz wielkości cząstek biorących udział w procesie. Zawiesina proszku SiC, który cechował się mniejszą średnicą cząstek, wymagała zastosowania większych prędkości obrotowych oraz dłuższego czasu wirowania niż zawiesina proszku Al2O3 składającego się z większych cząstek. Przeprowadzone testy pozwoliły na wybór najlepszych warunków formowania odśrodkowego, prowadzących do uzyskania kształtek, które po procesie spiekania osiągnęły praktycznie pełne zagęszczenie.

Keywords (PL): SiC, Al2O3, formowanie odśrodkowe, lepiszcze

return…