Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 3, 2013
  • pp: 267-271

download: article (EN)

The effect of curing temperature on the properties of different types of refractory concrete

Abstract (EN)

At different curing temperatures, in alumina cement-based concrete, various crystalline hydrates are formed such as CAH10, C2AH8, C3AH6, AH3.While developing or modifying compositions of refractory concrete, it is necessary to take into consideration the impact of curing temperature on the process of formation of the structure and operating characteristics of concrete. This study investigates the properties of the following refractory concretes: the conventional concrete, the concrete modified by microsilica additive and the medium-cement concrete based on chamotte filler with alumina cement, of the grade Gorkal 70, at the curing temperatures of 10 ºC, 20 ºC and 30 ºC. Using the ultrasonic method of investigation, the differences were revealed in formation of the structure of concrete at its hardening in the course of 48 hours. It was established that the differences formed in the structure at hardening of concrete exert influence on properties of concrete after its firing at temperatures of 1100 ºC and 1200 ºC.

Keywords (EN): Refractory concrete, Alumina cement, Hydration, Curing temperature, Properties of concrete

Wpływ temperatury twardnienia na właściwości różnych typów betonu ogniotrwałego

Boris R., Antonovič V., Stonys R., Valochka A., Belov I.

Abstract (PL)

W różnych temperaturach twardnienia w betonie opartym na cemencie glinowym tworzą się różne krystaliczne wodziany, takie jak CAH10, C2AH8, C3AH6, AH3. Podczas opracowywania i modyfikowania składów betonu ogniotrwałego konieczne jest wzięcie pod uwagę wpływu temperatury twardnienia na proces formowania struktury i charakterystyk pracy betonu. W niniejszej pracy zbadano właściwości następujących betonów ogniotrwałych: beton tradycyjny, beton modyfikowany dodatkiem mikrokrzemionki i średniocementowy beton oparty na wypełniaczu szamotowym z cementem glinowym w gatunku Gorkal 70, przy temperaturach twardnienia wynoszących 10 ºC, 20 ºC i 30 ºC. Wykorzystując metodę ultradźwiękową w badaniach, ujawniono różnice w tworzeniu się struktury betonu podczas jego twardnienia w ciągu 48 h. Ustalono, że różnice powstałe w strukturze podczas twardnienia betonu wywierają wpływ na właściwości betonu po jego wypaleniu w temperaturach 1100 ºC i 1200 ºC.

Keywords (PL): beton ogniotrwały, cement glinowy, hydratacja, temperatura twardnienia, właściwości betonu

return…