Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 2, 2013
  • pp: 245-250

download: article (PL)

The influence of  marble dust on sintering of ceramic masses and properties of brick - a review

Abstract (EN)

Calcite is traditionally present in clays used for production of ceramic building materials, but dolomite is more rarely found . The analysis of the literature data shows that these minerals are harmful if the grain size is of over 0.5 mm. It is known that, limestone dust in a fraction < 0.063 mm is used in technology of ceramics (for example, in the manufacture of ceramic tiles). These materials lead to reduction of sintering temperatures and formation of new phases such as wollastonite or diopside, that improve the mechanical strength of the final product. This paper is the literature review concerning an impact of calcareous materials on the sintering process and the properties of building ceramics. The reported data can be useful to develop research on utilisation of marble dust produced as the waste in the limestone industry.

Keywords (EN): Marble dust, Calcareous materials, Sintering, Anorthite, Wollastonite

Wpływ pyłu wapiennego na proces spiekania mas ceramicznych oraz właściwości cegły ceramicznej – stan wiedzy

Kłosek-Wawrzyn E.

Abstract (PL)

W surowcach ilastych wykorzystywanych w ceramice budowlanej występuje kalcyt, rzadziej dolomit. Z analizy danych literaturowych wynika, że minerały te są szkodliwe dla wyrobów ceramiki budowlanej wówczas, gdy rozmiar ich ziaren przekracza 0,5 mm. Wiadomym jest, że pyły wapienne w formie frakcji < 0,063 mm są wykorzystywane jako dodatki w technologii ceramiki (np. w produkcji  płytek ceramicznych). Surowce te powodują obniżenie temperatury spiekania mas ceramicznych i powstawanie nowych faz takich jak wollastonit czy diopsyd, wpływających na poprawę wytrzymałości mechanicznej finalnego wyrobu. Artykuł ten jest przeglądem literatury na temat wpływu surowców wapiennych na proces spiekania oraz właściwości wyrobów ceramiki budowlanej. Analiza przytoczonych danych może być pomocna w opracowaniu tematu badawczego dotyczącego zagospodarowania pylastych frakcji surowców węglanowych, powstających w przemyśle wapienniczym.

Keywords (PL): glina marglista, surowce wapienne, spiekanie, anortyt, wollastonit

return…