Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 2, 2013
  • pp: 186-191

download: article (PL)

Preparation of pigments from the Y2O3-Al2O3-Cr2O3 system by soft chemistry methods

Abstract (EN)

The use of wet methods of co-precipitation-calcination and thermal decomposition of an organo-metallic precursor enabled to obtain the powders being solid solutions of chromium ions in yttrium-aluminium perovskite (Y(Cr0.1Al0.9)O3). The results of this study show that the formation of such a phase, its structural properties and colour parameters depend on the type of precursor applied as well as on temperature, time and atmosphere of calcination process.

Keywords (EN): pigment, soft chemistry methods, yttrium-aluminium perovskite

Otrzymywaniu pigmentów z układu Y2O3-Al2O3-Cr2O3 metodami soft chemistry

Kuźmińska K., Stobierska E., Zientara D., Bućko M.M.

Abstract (PL)

Zastosowanie metod współstrącenia-prażenia oraz termicznego rozkładu prekursora organo-metalicznego pozwoliło na uzyskanie proszków będących roztworem stałym jonów chromu w perowskicie itrowo-glinowym - Y(Cr0,1Al0,9)O3. Przebieg powstawania tej fazy, jej właściwości strukturalne oraz parametry barwy zależne są od rodzaju prekursora, a także od temperatury, czasu i atmosfery, w której prowadzono proces prażenia.

Keywords (PL): metody soft chemistry, perowskit itrowo-glinowy, pigment

return…