Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 2, 2013
  • pp: 180-185

download: article (PL)

Microwave drying of ceramic masses

Abstract (EN)

The selection of optimal drying conditions in microwave driers is being carried out through the adjustment of the electromagnetic field strength. The aim of this work is to analyze the influence of the microwave power on the material being dried. At the work a kinetics of the microwave drying by different levels of microwave power was determined. The temperature distribution inside the samples was also determined with applying a thermal imaging camera. The analysis of destruction of the samples caused by the microwave drying was performed by using the acoustic emission method, and shown in photographs. The strength of the samples dried at different levels of the microwave power was examined by single axis compression tests. The experiments were carried out on kaolin KOC.

Keywords (EN): Acoustic emission, Kaolin, Temperature distribution, Microwave drying, Single axis compression test

Suszenie mikrofalowe mas ceramicznych

Banaszak J., Rajewska K.

Abstract (PL)

Dobór optymalnych warunków suszarniczych w suszarkach mikrofalowych realizowany jest poprzez regulację siły pola elektromagnetycznego. Celem pracy jest analiza wpływu mocy mikrofalowej na materiał poddany suszeniu. W pracy określono kinetykę suszenia mikrofalowego przy różnych poziomach mocy mikrofalowej oraz wyznaczono rozkłady temperatury wewnątrz próbki z zastosowaniem kamery termowizyjnej. Analizę destrukcji próbek wywołaną mikrofalowym suszeniem wykonano na podstawie metody emisji akustycznej oraz uwidoczniono na zdjęciach wykonanych za pomocą aparatu fotograficznego. W testach jednoosiowego ściskania zbadano wytrzymałość próbek wysuszonych przy różnych mocach pola mikrofalowego. Eksperymenty przeprowadzono na kaolinie KOC.

Keywords (PL): emisja akustyczna, kaolin, rozkład temperatury, suszenie mikrofalowe, test jednoosiowego ściskania

return…