Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 2, 2013
  • pp: 174-179

download: article (PL)

The microstructure of refractory corundum materials after service in chemical reactors

Abstract (EN)

The characteristics of changes in the microstructure of refractory corundum materials under conditions existed inside reactors for synthesis gas production, i.e. the temperature range of 1400‒1700 °C, the pressure of 3‒4 MPa and the H2-rich atmosphere have been analysed. Castable refractory and two fired materials that differed in the type of aggregate were studied. The microstuctural changes have been related to the changes in the phase and chemical compositions as well as to the basic properties of these materials. On the basis of the obtained results it was found that in the case of the castable these changes in the microstructure are related to SiO2 reduction and its removal from the product’s matrix in the form of SiO. In the case of the fired materials the changes are caused by recrystallization of corundum grains and evaporation of alkalis.

Keywords (EN): Microstructure, Reactor for synthesis gas production, Refractory corundum materials

Mikrostruktura korundowych wyrobów ogniotrwałych po pracy w reaktorach chemicznych

Lipowska B., Czechowska K., Wala T.

Abstract (PL)

Przeprowadzono analizę charakterystyki zmian mikrostruktury korundowych materiałów ogniotrwałych: betonu oraz dwóch tworzyw wypalanych różniących się rodzajem kruszywa, pod wpływem warunków panujących wewnątrz reaktorów do produkcji gazu syntezowego, tj. temperatury 1400‒1700 oC, ciśnienia 3‒4 MPa i atmosfery bogatej w H2. Zmiany te powiązano ze zmianami ich składu fazowego, chemicznego oraz podstawowych właściwości tych materiałów. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że w przypadku betonu zmiany te wiążą się z redukcją SiO2 i usuwaniem go z osnowy wyrobu w postaci SiO. W przypadku materiałów wypalanych zmiany powodowane są rekrystalizacją ziaren korundu i odparowywaniem alkaliów.

Keywords (PL): korundowe materiały ogniotrwałe, mikrostruktura, reaktor do produkcji gazu syntezowego

return…