Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 2, 2013
  • pp: 145-150

download: article (PL)

Corrosion of refractory lining in fluidized bed combustors with co-combustion

Abstract (EN)

After introduction of co-combustion in many combustors accelerated wear of refractory lining was found. High temperature corrosion of metallic parts of combustors is known and described in literature. However there is a little informations on corrosion of refractories in combustors conditions. Results of investigations of refractories after service in third fluidized bed combustors were presented. Tested materials characterized different composition: that were alumosilica materials consisting 50 and 70% Al2O3 and SiC mix. On the base of chemical and phase composition and microstructure analysis the corrosion processes were characterized. It was find that in all cases the gas corrosion was the main wear factor. Application of low emission combustion processes accelerate the wear of refractory linings.

Keywords (EN): Lining corrosion, Fluidized bed combustiors, Co-combustion

Korozja wyłożeń ogniotrwałych w kotłach fluidalnych ze współspalaniem

Czechowski J., Wala T., Podwórny J., Stec K.

Abstract (PL)

Po wprowadzeniu współspalania, tj. spalania mieszanek węgla i biomasy, w wielu kotłach energetycznych stwierdzono przyspieszone zużywanie się wyłożeń ogniotrwałych. W przypadku metalowych elementów kotłów problemy korozji wysokotemperaturowej są znane i opisywane. Niewiele publikacji odnosi się do zjawisk korozji materiałów ogniotrwałych w warunkach panujących w kotłach energetycznych. Przedstawiono wyniki badań materiałów po pracy w trzech różnych kotłach fluidalnych. Materiały te charakteryzowały się zróżnicowanym składem wyjściowym; były to tworzywa glinokrzemianowe o zawartości 50% i 70% Al2O3 o zróżnicowanym składzie fazowym oraz na bazie SiC. Na podstawie badań składu chemicznego, składu fazowego i mikrostruktury określono mechanizm zużycia. Stwierdzono, że we wszystkich przypadkach był on podobny i głównym czynnikiem niszczącym była korozja gazowa. Stosowanie niskoemisyjnych technik spalania wpływa w istotny sposób na intensyfikację niszczenia wyłożeń ogniotrwałych.

Keywords (PL): korozja wyłożenia, kotły fluidalne, współspalanie

return…