Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 1, 2013
  • pp: 105-109

download: article (PL)

The study on fly-ash granulation in a new type vibratory pipe device

Abstract (EN)

The paper presents the study on granulation of fly-ashes originating from a fluidized bed of the Czechowice-Dziedzice power plant. Dusts of this kind is very difficult for granulation in conventional granulating devices without the use of additional binder. The study was conducted on a new type of granulator i.e. a vibrating chute granulator constructed at AGH-UST in the Department of Mining, Dressing and Transport. The study determined the best operating parameters of the machine that produced granules of the highest compressive strength and discharges. Grain size distributions and mean granule sizes were measured. Then, for the most favorable mechanical parameters, effects of moisture content on granule size, compressive strength and discharge of the granules were determined.

Keywords (EN): Granulation, Granulator, Fly-ash, Compressive strength, Discharge

Badanie granulowania pyłów z kotłów fluidalnych w nowym typie granulatora wibracyjnego

Feliks J.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono badania granulowania popiołów pochodzących z kotłów fluidalnych elektrociepłowni Czechowice Dziedzice. Pyły tego typu bardzo trudno granulują się na klasycznych urządzeniach bez stosowania dodatkowego lepiszcza. Badania przeprowadzono na nowym typie granulatora: rynnowym granulatorze wibracyjnym skonstruowanym w AGH w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. W badaniach określono najkorzystniejsze parametry pracy urządzenia, które pozwoliły uzyskać granulat o największej wytrzymałości na ściskanie i zrzuty. Określono składy ziarnowe otrzymanych granulatów i wyznaczono średnie wielkości grudek (granul). Następnie dla najkorzystniejszych parametrów mechanicznych określono czy i jak wpływa wilgoć na uziarnienie i wytrzymałość na ściskanie oraz zrzuty grudek.

Keywords (PL): granulacja, grudkowanie, grudkownik, popiół lotny, wytrzymałość na ściskanie, zrzut

return…