Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 1, 2013
  • pp: 97-104

download: article (PL)

Influence of addition of biologically active silver microparticles on properties of mineral mortars

Abstract (EN)

The activity of microorganisms, especially bacteria and fungi, affects considerably the individual features and utility of building materials. It is a type of biological corrosion (a special case of chemical corrosion) which causes the loss or decrease in the material’s utility. Apart from biological corrosion, fungi may also generate a threat to the users of infected buildings. Their toxic influence on human and animal health is considered to have much more fatal consequences than the biocorrosion of materials. Biocidal agents in the form of biocides and silver nanoparticles, that are in common use these days, are also likely to pose a serious threat. This paper presents the results of comparative research on limestone-cement mortars implanted of silver particles of micrometres in size on the surface and in the mass. It has been concluded that the applied addition of silver microparticles has no significant effect on the physical features of the tested mortar. However, it clearly hinders the development of mycelium, which confirms the biocidal activity of the element in the mortar solutions in question.

 

Keywords (EN): Biocorrosion, Mortar, Silver microparticles

Wpływ dodatku bioaktywnych mikrocząstek srebra na właściwości użytkowe tynków mineralnych

Spisak W., Czaja K., Barton J., Petri M.

Abstract (PL)

Aktywność mikroorganizmów, a przede wszystkim bakterii i grzybów w istotny sposób wpływa na swoiste cechy i wartość użytkową materiałów budowlanych. Jest to rodzaj korozji biologicznej, stanowiącej szczególny przypadek korozji chemicznej, która powoduje obniżenie lub utratę właściwości użytkowych materiału. Oprócz korozji biologicznej, grzyby mogą również stwarzać zagrożenie dla zdrowia użytkowników zasiedlonych obiektów. Ich toksyczne oddziaływanie na zdrowie ludzi i zwierząt uważa się za znacznie groźniejsze w skutkach od biokorozji materiałów. Stosowane obecnie środki biobójcze w postaci biocydów i nanocząstek srebra również mogą stanowić zagrożenie. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań porównawczych zapraw wapienno-cementowych implantowanych powierzchniowo i w masie cząstkami srebra o wymiarach mikrometrów. Stwierdzono, że zastosowany dodatek mikrocząstek srebra nie wpływa w sposób istotny na właściwości fizyczne testowanych zapraw, natomiast wyraźnie ogranicza rozwój grzybni, co potwierdza biobójczą aktywność tego pierwiastka, także w proponowanych w tej pracy układach zapraw tynkarskich.

Keywords (PL): korozja biologiczna, zaprawy tynkarskie, mikrocząstki srebra

return…