Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 1, 2013
  • pp: 87-91

download: article (PL)

The texture and microstructure of ceramic brick contaminated by chloride and sulfate ions

Abstract (EN)

This paper presents the results of research on the changes of texture and microstructure parameters of ordinary bricks, exposed to corrosion in environments containing sulfate and/or chloride ions. The tests were performed after 5 and 10 cycles of action in corrosive environment. The results indicate a significant change in the texture of the samples after 10 cycles of the corrosive exposure. The presence of corrosion products in the form of fine crystals of sodium chloride and gypsum in the pores of the samples and the sulfate ions in the structure of the aluminosilicate phase was observed. The corrosion products were located in pores of 0.1-5µm in size, causing the population express smaller pore size of 0.1 to 1 um. Texture and microstructure of the corrosion exposed samples was a result of the chemical composition of the corrosive environment and the time of exposure.

Keywords (EN): Chemical corrosion, Ceramic brick, Texture, Microstructure

Tekstura i mikrostruktura cegły ceramicznej skażonej jonami chlorkowymi i siarczanowymi

Stryszewska T., Wodnicka K.

Abstract (PL)

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące zmiany parametrów tekstury i mikrostruktury próbek cegły ceramicznej zwykłej, poddanych ekspozycji korozyjnej w środowiskach zawierających jony: siarczanowe i/lub chlorkowe. Badania wykonano po 5. i 10. cyklach działania środowiska korozyjnego. Otrzymane wyniki wskazują na istotne zmiany w teksturze badanych próbek po 10. cyklach ekspozycji korozyjnej. Stwierdzono obecność w porach próbek produktów korozji w postaci drobnych kryształów chlorku sodu i gipsu oraz jonów siarczanowych w strukturach faz glinokrzemianowych. Produkty korozji lokują się w porach o wymiarach średnic 0,1-5 µm, powodując powstawanie wyraźnej populacji porów „mniejszych” o wymiarach 0,1 do 1 µm. Tekstura i mikrostruktura próbek poddanych ekspozycji korozyjnej jest konsekwencją składu chemicznego środowiska korozyjnego oraz czasu przebiegu ekspozycji. Eksperyment i badania są kontynuowane.

Keywords (PL): cegła ceramiczna, korozja chemiczna, tekstura, mikrostruktura

return…