Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 1, 2013
  • pp: 81-86

download: article (PL)

The preliminary investigation of very fine milling of dolomite

Abstract (EN)

The study was conducted in a laboratory vibratory mill of periodic work and low-frequency vibrations – below 16 Hz. The aim of the study was to gain ground dolomite containing the largest content of the grain size class 0-10 µm and the highest level of WI. Dolomite was initially ground in an industrial gravitational mill before milling. The milling media made of steel and ceramics – corundum were used in the experiments. The obtained results indicate that even at a very short milling time one can get very favorable results of milling in the vibratory mill: the average (1,5-3,5)% content of the grain class +63 µm, the grain size dav below 7,1 µm with the average (60-70)% increase of the grain class 0-10 µm to. The whiteness index of milled dolomite was (83,5-92,5)%. These results indicate that in the vibratory mill of low frequency of vibrations 10-12 Hz the significantly finer grain size of ground dolomite can be obtained than in a ball mill. This indicates much greater technological capabilities of the vibratory mill compared to the gravitational ball mill.

Keywords (EN): Vibratory milling, Vibratory mill, Very fine milling, Milling of dolomite

Wstępne badania bardzo drobnego mielenia dolomitu

Sidor J.

Abstract (PL)

Badania przeprowadzono w laboratoryjnym młynie wibracyjnym o działaniu okresowym i niskiej częstotliwości drgań - poniżej 16 Hz. Celem badań było uzyskanie zmielonego dolomitu o uziarnieniu zawierającym jak największy udział klasy ziarnowej 0-10 µm oraz jak największej wartości wskaźnika WI. Dolomit, przed mieleniem wibracyjnym, był wstępnie zmielony w przemysłowym młynie grawitacyjnym. W badaniach stosowano mielniki stalowe i ceramiczne – korundowe. Otrzymane wyniki badań wskazują, że nawet przy bardzo krótkich czasach mielenia można uzyskać w młynie wibracyjnym bardzo korzystne rezultaty: udział klasy ziarnowej +63 µm średnio (1,5-3,5)%, wymiar ziarna dsr poniżej 7,1 µm, przy wzroście udziału klasy ziarnowej 0-10 µm do średnio (60-70)%. Wskaźnik białości zmielonego dolomitu wynosił (83,5-92,5)%. Rezultaty te wskazują, że w młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgań 10-12 Hz, można otrzymać zmielony dolomit o znacznie drobniejszym uziarnieniu niż w młynie kulowym. Wskazuje to na zdecydowanie większe możliwości technologiczne tego młyna w porównaniu z młynem grawitacyjnym kulowym.

Keywords (PL): mielenie wibracyjne, młyn wibracyjny, mielenie bardzo drobne, mielenie dolomitu

return…