Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 1, 2013
  • pp: 71-75

download: article (PL)

The use of a vibratory crusher in processes of very fine crushing of raw materials and industrial waste ceramics.

Abstract (EN)

Preparing materials for grinding processes, final products production and recycling or disposal of industrial ceramic wastes require grinding machines. Machines that ensure the achievement of high degree of fragmentation are vibratory crushers. Possible applications of such crushers are the subject of this paper. Investigation of vibratory crushing was carried out in a laboratory vibratory crusher KW 40/1. The scheme and technical parameters of the crusher were given in the paper. The work also provides the results of the process of very fine crushing, i.e. to a grain size of the product characterized by the participation of a class of 0 mm to 2 mm in the range of (60-90)%, when the feed grain size is 0 mm to 50 mm, of materials such as limestone, dolomite, quartzite, diabase, sanitary and red ceramic waste, alumina and ferrite. In the vibratory jaw crusher it is possible to obtain the crushing product of a size smaller than 0,5 mm in the amount ranging from 20% to 50%. The results show that the vibratory jaw crusher can be a very useful machine to allow reduction of the number of grinding machines for the industrial crushing.

Keywords (EN): Vibratory crushing, Vibratory crusher, Raw materials, Ceramic waste, Recycling

Zastosowanie kruszarki wibracyjnej w procesach bardzo drobnego kruszenia surowców mineralnych i przemysłowych odpadów ceramicznych

Sidor J., Mazur M.

Abstract (PL)

Przygotowanie surowców do procesu mielenia, wytworzenie produktów finalnych oraz przygotowanie do recyklingu lub utylizacji przemysłowych odpadów ceramicznych wymaga zastosowania przeróbczych maszyn rozdrabniających. Maszynami, które zapewniają uzyskanie wysokiego stopnia rozdrobnienia są kruszarki wibracyjne. Możliwości zastosowania takich kruszarek stanowią przedmiot niniejszej pracy. Badania procesu kruszenia wibracyjnego przeprowadzono w laboratoryjnej kruszarce wibracyjnej KW 40/1. W pracy podano schemat, opis techniczny i podstawowe parametry kruszarki oraz zamieszczono wyniki badań procesu bardzo drobnego kruszenia – do uziarnienia produktu kruszenia charakteryzującego się udziałem klasy 0-2 mm w zakresie (60-90)%, przy uziarnieniu nadawy 0-50 mm – materiałów takich jak kamień wapienny, dolomit, kwarcyt, diabaz, odpady ceramiki: sanitarnej, czerwonej, korundowe i ferrytowe. W wibracyjnej kruszarce szczękowej można uzyskać produkt kruszenia w ilości (20-50)% poniżej 0,5 mm. Wyniki badań wskazują, że wibracyjna kruszarka szczękowa może być bardzo przydatnym urządzeniem przemysłowym umożliwiającym zmniejszenie liczby maszyn rozdrabniających w linii kruszenia.

Keywords (PL): kruszenie wibracyjne, kruszarki wibracyjne, surowce mineralne, odpady ceramiczne, recykling

return…