Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 1, 2013
  • pp: 65-70

download: article (PL)

Selected properties of self-compacting concretes added with calcium fly ash

Abstract (EN)

The research shows the possibility of using the high-calcium fly ash (HCFA) in normal and high-performance self-compacting concrete both as the addition to concrete and as the cement constituent. The presence of fly ash can reduce the self-compacting properties of the mixture, especially if a superplasticizer is used. This effect is lesser, if the ash is grinded or used as the cement constituent. At the same time, the presence of ash improves stability (resistance to segregation) of self-compacting mixture. The compressive strength of concrete made of cements modified with HCFA and with ash addition does not differ significantly from the compressive strength reached by the analogical concrete made of CEM I, if a concrete strength class is similar. In the initial stage of curing, the presence of high HCFA inhibits the development of compressive strength. The research confirms the possibility of using high-ash multi-component cements X (which contain HCFA) for new generation concrete.

Keywords (EN): Calcium fly ash, Portland cement, Multicomponent cement, Rheological properties, Distributed reinforcement

Wybrane właściwości betonów samozagęszczalnych z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego

Ponikiewski T., Gołaszewski J.

Abstract (PL)

Prezentowane badania wskazują na możliwość wykorzystania popiołu lotnego wapiennego (PLW) w zwykłych i wysokowartościowych betonach samozagęsz-czalnych, zarówno jako dodatek do betonu i jako składnik cementu. Obecność popiołu może zmniejszyć właściwości samozagęszczające się mieszanek, zwłaszcza jeśli stosuje się superplastyfikator. Efekt ten jest mniejszy, jeśli PLW jest domielony lub stosowany jako składnik cementu. Obecność PLW jednocześnie poprawia stabilność (odporność na segregację) mieszanek samozagęszczalnych. Wytrzymałość na ściskanie betonu wykonanego z cementów modyfikowanych PLW oraz z dodatkiem popiołu nie różni się znacząco od wytrzymałości osiągniętych przez analogiczne betony wykonane z cementu CEM I, jeżeli klasa wytrzymałości betonu jest podobna. W początkowym etapie utwardzania, obecność dużej ilości PLW hamuje rozwój wytrzymałości. Badania potwierdzają możliwość wykorzystania popiołowego wieloskładnikowego cementu X, który zawiera PLW w betonach nowej generacji.

Keywords (PL): popiół lotny wapienny, cement portlandzki, cement wieloskładnikowy, właściwości reologiczne, zbrojenie rozproszone

return…