Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 1, 2013
  • pp: 61-64

download: article (PL)

Numerical modelling of effect of drying rate on  kaolin fracturing.

Abstract (EN)

Non-uniform distributions of moisture inside the porous materials during drying results in compressive stresses inside the material and tensional ones close to the surface. The tensional stresses together with brittleness of dry material are the reasons of fracturing of the material. In the paper the model describing the fracturing is used to examine the influence of the drying rate on fracturing. It is shown that slow drying does not involve any cracks. The quicker drying generates higher risk of fracturing, and the final fracture pattern is more complicated.

Keywords (EN): Cracking by drying, Spring network model, Mass transfer, Mathematical model, Numerical solution

Modelowanie numeryczne wpływu szybkości suszenia na pękanie kaolinu

Musielak G., Śliwa T., Stasiak M.

Abstract (PL)

Niejednorodny rozkład wilgoci wewnątrz porowatych materiałów podczas suszenia wywołuje naprężenia ściskające wewnątrz materiału i rozciągające w pobliżu powierzchni. Naprężenia rozciągające wraz z kruchością suchego materiału są przyczyną jego pękania. W artykule wykorzystano model opisujący pękanie do zbadania wpływu szybkości suszenia na pękanie. Wykazano, że powolne suszenie nie pościąga za sobą powstawania pęknięć. Szybsze suszenie powoduje większe ryzyko pękania, a końcowy obraz przebiegu pęknięć jest bardziej skomplikowany.

Keywords (PL): pękanie wywołane suszenie, model sieci strunowej, transport masy, model matematyczny, rozwiązanie numeryczne

return…