Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 1, 2013
  • pp: 40-43

download: article (PL)

The moisture content and mechanical properties of ceramic masses

Abstract (EN)

The material strength of different ceramic masses in dependence on their moisture content is presented in this paper. The experiments were carried out by using a universal strength machine. The compressive strength tests were performed for three different materials widely used in ceramic industry: KOC kaolin clay, illite clay and electrotechnical porcelain mass C130. In addition one dimensional tensile tests were carried out for kaolin clay to compare tensile and compressive strength.

Keywords (EN): Compressive strength, Tensile strength, Yield stress, Ceramic mass

Zawartość wilgoci a właściwości mechaniczne mas ceramicznych

Banaszak J.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono zależność wytrzymałości materiałów dla różnych mas ceramicznych w zależności od zawartości wilgoci. Eksperymenty przeprowadzono na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej. Wytrzymałość na ściskanie badano dla trzech różnych mas ceramicznych szeroko stosowanych w przemyśle ceramicznym: kaolinu KOC, gliny i elektroporcelanowej masy C130. Dodatkowo przeprowadzono testy jednoosiowego rozciągania dla kaolinu KOC w celu porównania wytrzymałości na ściskanie oraz rozciąganie.

Keywords (PL): wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, masa ceramiczna

return…