Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 4, 2012
  • pp: 572-576

download: article (PL)

Thermal conductivity of polycrystalline AlN

Abstract (EN)

Thermal conductivity of modified AlN polycrystals is reported. The AlN polycrsytals has been prepared from commercially available aluminium nitride powder (H.C. Starck). A Laser Flesh Analyzer LFA 427 was used to evaluate thermal diffusivity of the materials. Pressureless sintering and hot pressing were used for obtaining dense polycrystals. Aluminium nitride samples with different contents of yttrium oxide and carbon nanotubes were prepared. The influence of thermal treatment of the samples on their thermal conductivity was  determined. The results were combined with SEM and EDS examinations of the microstructure. The research was conducted within a project no. POIG.01.01.02-00-97/09-01 “New constructional materials with the enhanced thermal conductivity”

Keywords (EN): Si3N4, Y2O3, Sintering, Thermal conductivity, Microstructure - final

Przewodnictwo cieplne polikryształów AlN

Rutkowski P., Kata D., Lis J.

Abstract (PL)

Praca dotyczy modyfikacji przewodnictwa cieplnego komercyjnego azotku glinu firmy H.C. Starck.  Badania prowadzone były przy użyciu laserowej metody impulsowej na urządzeniu LFA 427. Zbadano spieki azotku glinu z różną zawartością tlenku itru otrzymywane drogą swobodnego spiekania oraz prasowania na gorąco. W przypadku prasowania na gorąco oznaczono dodatkowo wpływ temperatury spiekania na przewodnictwo cieplne spieków. Przedstawiono również wyniki badań nad dodatkiem nanorurek węglowych do polikryształu AlN oraz ich wpływu na jego przewodnictwo. Rezultaty przeprowadzonych badań powiązano z obserwacjami mikrostruktury wykonanymi przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej oraz analizą rozkładu pierwiastków wykonaną metodą EDS. Badania zostały wykonane w ramach projektu „Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej” nr POIG.01.01.02-00-97/09-01.

Keywords (PL): Si3N4, Y2O3, spiekanie, przewodnictwo cieplne, mikrostruktura finalna

return…