Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 4, 2012
  • pp: 536-540

download: article (PL)

Influence of binder type on rheological properties of slurries for porous ceramic materials

Abstract (EN)

In the present study, porous ceramic materials were prepared by the polymeric sponge method. Polyurethane sponge (Kureta) was used as a substrate. Porous ceramic materials were obtained on the basis of aluminium oxide (α-Al2O3, Almatis), aqueous suspensions prepared with binders of two types: polyvinyl alcohol and a dispersion based on methacrylic acid esters and styrene. The paper presents the results of studies on the rheological properties of the ceramic slurries and the results of strength tests of the resultant ceramic materials.

Keywords (EN): Ceramic preform, Polymeric substrate, Water thin binder, Open porosity

Wpływ rodzaju spoiwa na właściwości reologiczne zawiesin zastosowanych do otrzymywania ceramicznych tworzyw porowatych

Jach K., Tomaszewski H., Węglarz H.

Abstract (PL)

W niniejszej pracy tworzywa ceramiczne o kontrolowanej porowatości przygotowano metodą polegającą na osadzaniu na tworzywie polimerowym proszku ceramicznego z masy lejnej (ang. polymeric sponge method). Jako podłoża wykorzystano gąbki poliuretanowe firmy Kureta. Ceramiczne materiały porowate otrzymano na bazie tlenku glinu (α-Al2O3, Almatis). Wodne zawiesiny tlenkowe przygotowano z wykorzystaniem dwóch rodzajów spoiwa: poli(alkoholu winylowego) oraz dyspersji polimeru na bazie estru kwasu akrylowego i styrenu. W pracy przedstawiono wyniki badań reologicznych sporządzonych mas lejnych oraz mikrostrukturę otrzymanych tworzyw ceramicznych.

Keywords (PL): preforma ceramiczna, podłoże polimerowe, spoiwo wodorozcieńczalne, porowatość otwarta

return…