Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 4, 2012
  • pp: 512-518

download: article (PL)

Mechanochemistry of phosphate glasses

Abstract (EN)

The effect of mechanical activation on the structure and thermal transformations of phosphate glasses from the P2O5–Al2O3–Na2O–Fe2O3 system has been studied. Such glasses are used in nuclear technology for immobilization of radioactive wastes. The glasses were activated by grinding in a planetary mill. The mechanical activation causes a decrease of both the Tg temperature and the glass crystallization temperature. The type of crystalline phases formed and the quantitative proportions between them change as a result. The mechanical activation influenced the structure of the studied glasses creating a tendency to shift band maxima towards lower wave numbers.

Keywords (EN): Phosphate glasses, Mechanochemical activation, Thermal analysis, Crystallization, Glass structure

Mechanochemia szkieł fosforanowych

Ciecińska M., Stoch P., Szumera M.

Abstract (PL)

Zbadano wpływ aktywacji mechaniczne na strukturę i przemiany termiczne szkieł fosforanowych z układu P2O5–Al2O3–Na2O–Fe2O3. Szkła te są używane w technologii nuklearnej do immobilizacji odpadów radioaktywnych. Szkła aktywowano przez mielenie w młynku planetarnym. Aktywacja mechaniczna wywołuje obniżenie temperatury Tg oraz temperatury krystalizacji szkieł. Zmianie ulega rodzaj powstających faz krystalicznych i proporcje ilościowe pomiędzy nimi. Aktywacja mechaniczna wywołuje także zmiany w strukturze badanych szkieł polegające na przesuwaniu się maksimów pasm w kierunku niższych liczb falowych.

Keywords (PL): szkła fosforanowe, aktywacja mechaniczna, analiza termiczna, krystalizacja, struktura szkieł

return…