Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 4, 2012
  • pp: 457-462

download: article (PL)

Whether sodium, potassium and calcium aluminosilicates can compose a refractory material?

Abstract (EN)

The article discusses changes in the phase composition of aluminosilicate materials being  a result of impact of the alkaline environment. Studying the microstructure (SEM/EDS) of the materials after hot working in a thermal device allowed their new phase composition to be determined. As a result of the potassium and calcium attack on the andalusite and mullite refractory materials, potassium and calcium aluminosilicates from the K2O-Al2O3-SiO2 and CaO-Al2O3-SiO2 systems came into being in a form of K[AlSi2O6] and K[AlSiO4], and Ca2Al[SiAlO7], respectively. Theoretical calculations revealed a synthesis of new compounds accompanied by volume changes. Nevertheless, the microscopic observations (SEM) showed no effects of disintegration of the refractory material.

Keywords (EN): Feldspars, Microstructure - final, Aluminosilicate refractories, Corrosion

Czy glinokrzemiany sodu, potasu i wapnia mogą stanowić składniki materiału ogniotrwałego?

Szczerba J., Madej D., Lis J.

Abstract (PL)

W artykule omówiono zmianę składu fazowego materiałów glinokrzemianowych w wyniku działania środowiska zasadowego. Analiza mikrostruktury (SEM/EDS) materiałów po pracy w urządzeniu cieplnym pozwoliła określić nowy skład fazowy tych materiałów. W wyniku ataku na materiał ogniotrwały, z głównymi składnikami andaluzytem lub mullitem, czynników korozyjnych głównie potasu oraz wapnia powstały glinokrzemiany z układów K2O-Al2O3-SiO2 (K[AlSi2O6] oraz K[AlSiO4]) oraz CaO-Al2O3-SiO2 (Ca2Al[SiAlO7]). Obliczenia teoretyczne pozwoliły stwierdzić, że syntezie nowych związków towarzyszą zmiany objętości. Mimo to, jak wskazały obserwacje mikroskopowe (SEM) nie nastąpił efekt rozpadania się materiału ogniotrwałego.

Keywords (PL): skalenie, mikrostruktura finalna, glinokrzemianowe materiały ogniotrwałe, korozja

return…