Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 3, 2012
  • pp: 374-377

download: article (PL)

Usage of volcanic rocks in the building industry

Abstract (EN)

Volcanic rock is an excellent resource that does not require significant modification. Used for the production of chimney blocks, it makes them to have good insulating characteristics and high resistance to acids. The study investigated the phase composition and microstructure of both natural volcanic rock derived from the still active volcano of Stromboli and a chimney block, which contained in its composition a volcanic rock that originated from Ireland. Phase compositions of the volcanic rock and the building material used in the chimney systems were different.

Keywords (EN): Ceramic raw materials, Volcanic rock, Building materials, Chimney system

Wykorzystanie skały wulkanicznej w budownictwie

Przerada I., Zawada A.

Abstract (PL)

Skała wulkaniczna stanowi doskonały surowiec, który nie wymaga znaczących modyfikacji. Zastosowana do wytwarzania bloków kominowych sprawia, że charakteryzują się one dobrymi parametrami izolacyjnymi oraz wysoką odpornością na działanie kwasów. W pracy zbadano skład fazowy i mikrostrukturę naturalnej skały wulkanicznej pochodzącej z wciąż czynnego wulkanu Stromboli oraz bloku kominowego, zawierającego w swym składzie skałę wulkaniczną pochodzącą z Irlandii. Uzyskane wyniki analizy porównawczej wykazały, że w badanych skałach wulkanicznych występują różnice w składzie fazowym.

Keywords (PL): surowce ceramiczne, skała wulkaniczna, materiały budowlane, system kominowy

return…