Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 3, 2012
  • pp: 367-370

download: article (PL)

The mechanism of ballistic ceramics fragmentation

Abstract (EN)

This paper describes an acoustical mechanism of ballistic ceramics fragmentation under the projectile impact. Presented considerations take into account the generation of acoustic waves in a body of ceramic armor by a penetrating projectile. In presented approach, the role of periodic stresses in the armor ceramics is recognized as crucial for their failure. Starting from the dynamic Hertz problem, the ceramic armor effectiveness is discussed in terms of acoustical parameters of ceramic materials. We conclude that the acoustical impedance and its geometrical distribution are essential for the ceramic armor protective properties. Final conclusion suggests a way to improve the ballistic effectiveness of ceramics and any armor as well.

Keywords (EN): Ballistic ceramics, Hertz model, Acoustic waves interference

Mechanizm pękania ceramicznych materiałów balistycznych

Witek A., Osuchowski M., Oziębło A., Perkowski K., Witosławska I., Konopka G.

Abstract (PL)

Praca niniejsza opisuje akustyczny mechanizm niszczenia ceramicznych tworzyw balistycznych w efekcie uderzenia pociskiem. W zaprezentowanych rozważaniach bierze się pod uwagę generację fali akustycznej w obszarze pancerza ceramicznego spowodowaną penetracją pocisku. W tak prezentowanym podejściu rola okresowych naprężeń w pancerzu ceramicznym staje się najistotniejszą z punktu widzenia procesów niszczenia pancerza. Poczynając od dynamicznego zagadnienia Hertza problem efektywności pancerza ceramicznego jest dyskutowany w oparciu o analizę parametrów akustycznych materiału ceramicznego, z którego pancerz wykonano. W konkluzji akustyczna impedancja i jej geometryczny rozkład w obszarze pancerza stają się podstawą do dyskusji efektywności ochronnej pancerza ceramicznego.  Ostateczna konkluzja jest także sugestią odnośnie metody poprawienia efektywności osłonowej pancerza ceramicznego, jak też dowolnego pancerza sztywnego.

Keywords (PL): ceramika balistyczna, model Hertz’a, interferencja fal akustycznych

return…