Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 3, 2012
  • pp: 364-366

download: article (PL)

Crystallization of silicate-phosphate glasses from the NaCaPO4-SiO2 system

Abstract (EN)

The paper presents results of research on the crystallization of silicate-phosphate glasses from the NaCaPO4-SiO2 system. On the basis of thermal studies (DTA), it has been shown that crystallization of these glasses was a multistep process. The analysis of DTA curves, enabled to determine the characteristic temperatures for the glassy phase. On this basis, glass annealing parameters in a gradient furnace were established. Structural studies (MIR, XRD) of the output glasses and the obtained glass-crystalline materials enable to describe the crystallization process.

Keywords (EN): Directed crystallization, Liquation, Silicate-phosphate glasses, Devitrification

Krystalizacja szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu NaCaPO4-SiO2

Sitarz M., Bułat K., Pszczoła J.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono wyniki badań nad krystalizacją szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu NaCaPO4-SiO2. Na podstawie badań termicznych (DTA) wykazano, że krystalizacja tych szkieł przebiega wieloetapowo. Analiza krzywych DTA pozwoliła określić charakterystyczne temperatury dla fazy szklistej. Na tej podstawie opracowano parametry wygrzewania szkieł w piecu gradientowym. Badania strukturalne (XRD, MIR) szkieł wyjściowych oraz otrzymanych szkło-krystalicznych materiałów pozwalają opisać przebieg procesu krystalizacji.

Keywords (PL): kierowana krystalizacja, likwacja, szkła krzemianowo-fosforanowe, dewitryfikacja

return…