Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 3, 2012
  • pp: 360-363

download: article (PL)

Rational management of combustion process by-products in sintered ceramic materials

Abstract (EN)

An environmental protection subject is still present and important in every area of human life. The paper presents the concept of an effective method to carry slag, originating from the incineration of solid waste, containing finely powdered glass cullet, in a functional glass-crystalline material, and selected properties of the resultant product were determined. For this project, container glass cullet and slag from incineration of solid waste of the Upper Silesian region were selected. The raw materials were ground, and then batches prepared. In order to prepare the samples, the mixture of powders was subjected to uniaxial compression, and then cylindrical green compacts were thermally treated in an electric furnace. The obtained sinters were evaluated microscopically. X-ray studies were performed, and apparent density, open porosity and water absorption were determined.

Keywords (EN): Sintering, Powdery broken glass, Slag, Dust

Racjonalne zagospodarowanie ubocznych produktów procesu spalania w spiekanych materiałach ceramicznych

Zawada A., Przerada I., Łęgowik I.

Abstract (PL)

Temat ochrony środowiska jest wciąż aktualnym i mającym istotne znaczenie w każdej dziedzinie życia człowieka. W pracy przedstawiono koncepcję skutecznej metody przeprowadzenia żużla, pochodzącego ze spalarni odpadów stałych, z udziałem drobnofrakcyjnej stłuczki szklanej w funkcjonalny materiał szklano-krystaliczny oraz wstępnie oceniono wybrane właściwości tak powstałego produktu. Do tego przedsięwzięcia wybrano stłuczkę szkła opakowaniowego oraz żużel ze spalarni odpadów stałych regionu górnośląskiego. Surowce rozdrobniono, a następnie sporządzono zestawy. W celu przygotowania próbek, mieszaniny proszków zostały poddane procesowi jednoosiowego prasowania, następnie wypraski w kształcie walców poddano obróbce termicznej w elektrycznym piecu. Otrzymane spieki poddano ocenie mikroskopowej, jak również przeprowadzono badania rentgenograficzne oraz oznaczono gęstość pozorną, porowatość otwartą i nasiąkliwość.

Keywords (PL): spiekanie, drobnofrakcyjna stłuczka szklana, żużel, pył

return…