Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 3, 2012
  • pp: 304-308

download: article (PL)

Influence of aluminium phosphate addition on the properties of low cement corundum castables

Abstract (EN)

In the paper, the results of a study were presented on simultaneous usage of high alumina cement and aluminium phosphate as main components of phosphate bonded castable batches. The advantageous influence of aluminium phosphate addition on mechanical strength of the studied pastes and castables in the temperature range 400-1000 °C was ascertained. The good mechanical strength after curing at room temperature was maintained. The low cement corundum castables with the aluminium phosphate addition possess very good physical and technological properties, when fired at a temperature of 1500 °C.

Keywords (EN): Alumina cement, Aluminium phosphate, Paste, Corundum concrete

Wpływ dodatku fosforanu glinu na właściwości niskocementowych betonów korundowych

Mandecka-Kamień L., Rapacz-Kmita A., Wodnicka K., Myszka B.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono wyniki badań równoczesnego wykorzystania w mieszankach betonowych cementu glinowego i fosforanu glinu, jako głównego składników spoiwa fosforanowego. Stwierdzono korzystny wpływ dodatku fosforanu glinu na wytrzymałość mechaniczną zaczynów i betonów w temperaturach 400-1000°C, przy zachowaniu dobrej wytrzymałości mechanicznej po stwardnieniu w temperaturze pokojowej. Wypalone w temperaturze 1500°C niskocementowe betony korundowe zawierające dodatek fosforanu glinu posiadają bardzo dobre właściwości fizykochemiczne.

Keywords (PL): cement glinowy, fosforan glinu, zaczyn, beton korundowy

return…