Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 2, 2012
  • pp: 252-256

download: article (PL)

The glass sensor method and thermovision measurements applied as complementary studies for preparation of conservative activity

Abstract (EN)

Exposed and stored glass historical objects are being influenced by different media and local circumstances. Basically their deterioration process is mainly dependent on their chemical composition. Unstable glasses, with low durability are suffering and very often reach high level corrosion. To preserve them as an over cultural heritage good conservation work must be done. Suitable conservation activity or over sustainable conservation should be preceded by some experiments. Because of very specific and unique character of the objects testing methods have to be very precisely chosen to be adequate for size and shape of obtained samples for analysis. The glass sensor method as well as thermovision measurements should be apply to check some suggestions for sustainable or standard conservation activity. For better interpretation thermovision data, complementary infrared mapping was done for chosen glass. These methods have been applied in few chosen museum in Poland and in London. Obtained results have been presented in this paper as a confirmation their suitable and fruitful applications.

Keywords (EN): Corrosion, Temperature gradient, Crizzling, Conservative maintenance

Metoda sensorów szklanych i pomiary termowizyjne jako badania uzupełniające do przytgotowania konserwacji zachowawczej

Greiner-Wronowa E.

Abstract (PL)

Eksponowane i magazynowane szkło w muzeum może być narażone na niekorzystne oddziaływanie wielu czynników, zarówno fizycznych, jak i chemicznych. Szkła niestabilne ulegają tym wpływom szczególnie łatwo, doprowadzając do zaawansowanego etapu korozji. Aby zabezpieczyć te obiekty, pozostające naszym dziedzictwem kulturowym, musi być przygotowana właściwa konserwacja czy renowacja. Praca taka wymaga wcześniejszych badań i prób. Z uwagi na bardzo specyficzny charakter szkła historycznego, należy wybrać właściwe metody badawcze, uzależnione od kształtów i rozmiarów dostarczanych próbek do badań. Z uwagi na takie ograniczenia proponowana jest uzupełniająca metoda badawcza, tzw. sensorów szklanych oraz metoda termowizyjna do badań temperatury samego obiektu szklanego. Metody te stosowane są w kilku muzeach w Polsce, a ostatnio w Londynie. Otrzymane wyniki zostały przedstawione w artykule.

Keywords (PL): korozja, gradient temperatury, crizzling, konserwacja zachowawcza

return…