Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 2, 2012
  • pp: 248-251

download: article (PL)

Lanthanides in chalcogenide glasses

Abstract (EN)

The synthesis of tellurite glasses doped with rare earth (RE) is presented. The study is focused on investigation of the effect of Nd3+, Er3 + and Pr3 + active dopants on selected optical properties of tellurite glasses. The refractive index of the glasses was measured. The spectral dependence of ellipsometric angles Ψ and Δ of the tellurite glass samples was determined. The optical measurements were conducted on Woollam M2000 spectroscopic ellipsometer in a spectral range of 190-1700 nm. The radiative transition probabilities for excited levels of Nd3+, Er3+, Pr3+ have been calculated using the standard Judd–Ofelt (J-O) theory.

Keywords (EN): Tellurite glass, Rare earth ions, Judd–Ofelt (J-O) theory

Lantanowce w szkłach chalkogenidkowych

Reben M., Burtan B.

Abstract (PL)

W artykule przedstawiono technologię syntezy szkieł tellurowych aktywowanych wybranymi pierwiastkami ziem rzadkich (RE). Celem pracy było zbadanie wpływu aktywnych domieszek Nd3+, Er3+ oraz Pr3+ na wybrane parametry optyczne. Zbadano wpływ aktywnych domieszek na współczynnik załamania światła. Pomiary optyczne wykonano przy użyciu elipsometru spektroskopowego M2000 firmy Woollam w zakresie widmowym 190–1700 nm. Krzywe doświadczalne w zakresie 300–1700 nm przypominają swoim kształtem krzywą Cauchy’ego, dlatego też zastosowano taki model teoretyczny dopasowania do wartości eksperymentalnych kątów Ψ i Δ. Wpływ pierwiastków RE na charakter przejść radiacyjnych dla poziomów wzbudzonych jonów Nd3+, Er3+ oraz Pr3+ wyznaczono przy użyciu standardowej teorii Judd-Ofelta.

Keywords (PL): szkło tellurowe, pierwiastki ziem rzadkich, teoria Judd–Ofelt (J-O)

return…