Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 2, 2012
  • pp: 244-247

download: article (PL)

Hydrophobic properties of thin gel layers doped with zinc oxide

Abstract (EN)

Hydrophobic coatings doped with zinc oxides were prepared by sol-gel technique, electrostatic deposition on glass soda-calcium–silicate. For the synthesis of a matrix, the following precursors, containing both silicon and titanium were used: TEOS (tetraethyl orthosilicate), TEOT (tetraethyl orthotytanate), PDMS (polydimethylsiloxane). Then, all matrices were doped with zinc oxide nano-powders. The obtained thin films showed high transmittance in the range 250-1050 nm, which was determined by UV-VIS measurements performed by using a Jasco V 660 spectrometer. All coatings had increased hydrophobic properties, as confirmed by the contact angle examinations. The layer originated from PDMS had a contact angle of 105°. The microstructure of all samples was observed by a scanning electron microscope equipped with an EDX detector. The SEM observations confi rmed nano-cystallization of hydrophobic compounds on the surface of the thin layers.

Keywords (EN): Function coating, Glass, PDMS, Sol-gel method, Contact angle

Właściwości hydrofobowe cienkich warstw żelowych domieszkowanych tlenkiem cynku

Zontek J., Wasylak J.

Abstract (PL)

W pracy podjęto próbę oceny wpływu matrycy cienkich warstw żelowych na właściwości hydrofobowe. Powłoki hydrofobowe domieszkowane tlenkiem cynku zostały otrzymane metodą zol-żel z elektrostatycznym osadzaniem. Do syntezy wykorzystano prekursory zawierające w swoim składzie zarówno krzem, jak i tytan: TEOS (tetraetyloortokrzemian), TEOT (tetraetyloortotytanian) i PDMS (polidimetylosiloksan). Następnie do wybranych matryc wprowadzono tlenek cynku w postaci nanoproszku. Otrzymane cienkie powłoki na szkle sodowo–wapniowo-krzemianowym charakteryzowały się wysokim poziomem przepuszczalności fali świetlnej w zakresie 250-1050 nm, co zostało potwierdzone badaniem UV-VIS przy użyciu spektrofotometru Jasco V 660. Otrzymane metodą zol-żel powłoki charakteryzowały się podwyższonymi właściwościami hydrofobowymi, co potwierdzono badaniem kąta zwilżania, które dało wartość 105° w przypadku próbki z dodatkiem PDMS-u. Obserwacja powierzchni próbek przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego wraz z analizą EDAX potwierdziła nanokrystalizację związków hydrofobowych na powierzchni cienkich warstw.

Keywords (PL): powłoka funkcyjna, szkło, PDMS, metoda zol-żel, kąt zwilżania

return…