Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 2, 2012
  • pp: 234-238

download: article (PL)

Studies on application of waste cathode ray tube glass for production of glazes, fluxes and colour structural ceramic components

Abstract (EN)

The need to utilize waste cathode ray tubes (CRT) and the potential use of the results in practice were the reasons to undertake this study. The possibility of use of waste CRT glass as a full-value secondary raw material for the manufacture of widely understood ceramic products was investigated. The collected knowledge on the composition and properties of the glass will make possible its conscious development and re-enter to the market. A series of parameters of CRT glass was determined, which allows new decoration agents to be designed. It has been found that there was a real possibility of using this waste material for manufacturing matting colours for lighting glass, fluxes for colours for pottery and porcelain, tile glazes (after modifications of the composition), ceramic countertops, floor and facade tiles, as well as for glazes with special effects.

Keywords (EN): Glass, Ceramics, Ceramic colour, Glaze, Ceramic tile, Recycling

Badanie możliwości zastosowania odpadowego szkła kineskopowego do produkcji szkliw, topników i barwnych kształtek ceramicznych

Gebel R., Synowiec B.

Abstract (PL)

Przesłanką do podjęcia niniejszego tematu była konieczność utylizacji odpadów kineskopowych i potencjalna możliwość zastosowania otrzymanych wyników w praktyce. W pracy zbadano możliwości wykorzystania odpadów szkła kineskopowego jako pełnowartościowego surowca wtórnego do wytwarzania szeroko pojętych wyrobów ceramicznych. Zebrana wiedza o składzie i właściwościach tego szkła pozwoli na jego przemyślane zagospodarowanie i ponowne wprowadzenie do obrotu. Efektem przeprowadzonych prac jest określenie szeregu parametrów szkieł kineskopowych umożliwiających projektowanie na ich bazie nowych środków zdobniczych. Stwierdzono realną możliwość stosowania tego odpadowego surowca do wytwarzania farb matujących do szkła oświetleniowego, topników do farb na porcelanę i porcelit, szkliw kaflarskich (po modyfikacji składu), blatów ceramicznych, płytek podłogowych i elewacyjnych oraz szkliw efektowych.

Keywords (PL): szkło, ceramika, farba ceramiczna, szkliwo, płytka ceramiczna, recykling

return…