Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 2, 2012
  • pp: 229-233

download: article (PL)

Selection of fining agent for glass batches with increased content of recycled glass

Abstract (EN)

The melting of a glass batch consits of several chemical and physical processes. In this paper an attempt is made to select the most effective fining agent for glass batches for glass containers, containing 60 wt% recycled glass partially replacing the traditional glass-making raw materials. Glass composed of 73.0 wt% SiO2, 1.0 wt% Al2O3, 10.0 wt% CaO, 2.0 wt% MgO and 14.0 wt% Na2O was studied. The glass batch was prepared from raw materials used in the industrial glass melting process, selected fining agents and recycled glass. The content and chemical composition of residual gases were studied as a function of refining agent applied and chemical composition of glass. The results are helpful for solving technological problems.

Keywords (EN): Glass, Fining agent, Gases in glass, Cullet, Recycling

Dobór środka klarującego do zestawów o zwiększonej zawartości szkła z recyklingu

Kuśnierz A.

Abstract (PL)

Topienia zestawu szklarskiego obejmuje szereg procesów chemicznych i zjawisk fizycznych. W pracy podejmuje się próbę doboru najefektywniejszego środka klarującego do zestawów szklarskich na szkło opakowaniowe o zwiększonej zawartości szkła z recyklingu (60%), częściowo zastępującego tradycyjne surowce szklarskie. Jako modelowe przyjęto szkło o składzie chemicznym: 73,0% mas. SiO2, 1,0% mas. Al2O3, 10,0% mas. CaO, 2,0% mas. MgO i 14,0% mas. Na2O. Zestaw na szkło składał się z surowców używanych w przemysłowym topieniu szkieł oraz wybranych środków klarujących i szkła z recyklingu. Badano zawartość i skład gazów resztkowych w zależności od zastosowanego składu chemicznego. Uzyskane wyniki badań są pomocne w przypadku rozwiązywania problemów technologicznych.

Keywords (PL): szkło, środek klarujący, gazy w szkle, stłuczka szklana, recykling

return…