Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 2, 2012
  • pp: 209-213

download: article (PL)

Manufacturing and characteristics of the structure of TiO2 nanotubes

Abstract (EN)

Titania nanotubes have wide practical applications mainly in catalytic and photocatalytic processes. The main advantage of the nanotubes with respect to TiO2 in a powder form is much greater surface development and higher activity. However, TiO2 nanotube material is still little explored especially for photocatalytic applications as thin films. This paper describes a procedure for the synthesis of titanium nanotubes by the hydrothermal method in an alkaline solution. The aim of this study was to compare the structure of the materials depending on a crystalline form of starting material. The characteristics of the structure of nanotubes was based on FTIR and Raman spectroscopy, the phase composition was determined by using X-ray diffraction and the morphology of the fibers was analyzed by scanning and transmission microscopy.

Keywords (EN): TiO2, Nanotube, Photocatalysis, Structure, Synthesis

Otrzymywanie i charakterystyka struktury nanorurek TiO2

Nocuń M., Kwaśny S.

Abstract (PL)

Nanorurki z ditlenku tytanu znajdują coraz szersze zastosowania praktyczne, głównie w procesach katalitycznych i fotokatalitycznych. Podstawową zaletą nanorurek w stosunku do TiO2 w formie proszku jest znacznie większe rozwinięcie powierzchni i wyższa aktywność. Nanorurki TiO2 są jednak ciągle materiałem mało zbadanym zwłaszcza pod kątem zastosowań fotokatalitycznych w cienkich warstwach. W pracy opisano procedurę syntezy nanorurek tytanowych metodą hydrotermalną w roztworze alkalicznym. Celem pracy było porównanie struktury otrzymanych materiałów w zależności od formy krystalicznej materiału wyjściowego. Charakterystykę struktury nanorurek przeprowadzono w oparciu o technikę FTIR oraz spektroskopię Ramana, skład fazowy wyznaczono w oparciu o dyfrakcję rentgenowską, natomiast morfologię włókien analizowano za pomocą mikroskopii skaningowej i transmisyjnej.

Keywords (PL): TiO2, nanorurka, fotokataliza, struktura, synteza

return…