Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 2, 2012
  • pp: 172-176

download: article (PL)

Active glasses and optical fibres as a luminescent source of radiation

Abstract (EN)

In the paper, spectroscopic properties of fluorosilicate and fluorophosphate glass systems co-doped with Nd3+/Yb3+ ions were investigated. The optimization of the molar concentration of dopants was determined with respect to the spectral overlaps of the emission cross-section of neodymium ions and the absorption cross-section of ytterbium ions. As a result of the optical excitation with a laser diode at a wavelength of 808 nm, the strong and wide emission was observed corresponding to a superposition of optical transitions 4F3/2 → 4I11/2 (Nd3+) and 2F5/2 → 2F7/2(Yb3+). The optimization of Nd3+/Yb3+transfer in both glasses allowed us to fabricate optical fibres that showed narrowing and red-shifting of the amplified spontaneous emission (ASE) at 1.1 μm.

Keywords (EN): Active fibre, Fluorosilicate glass, Fluorophosphates glass, ASE

Szkła i światłowody aktywne jako luminescencyjne źródła promieniowania

Dorosz D., Kochanowicz M., Żmojda J., Mazerski W., Miluski P., Dorosz J.

Abstract (PL)

W artykule przedstawiono wyniki badań nad dwoma układami szkieł: fluorokrzemianowego i fluorofosforanowego, domieszkowanych jednocześnie jonami Nd3+ i Yb3+. Przeprowadzono optymalizację zawartości domieszek w celu przestrzennego dopasowania przekrojów czynnych na emisję donora (Nd3+) i absorpcję akceptora (Yb3+). W wyniku pobudzania układów diodą laserową o długości fali 808 nm uzyskano szerokie widmo luminescencji w okolicach 1 μm będące superpozycją przejść 4F3/2→4I11/2 dla Nd3+ i 2F5/2→2F7/2 dla Yb3+. Z opracowanych szkieł charakteryzujących się najszerszym widmem luminescencji wytworzono światłowody, uzyskując wzmocnioną emisję spontaniczną (ASE) na długości fali 1,1 μm.

Keywords (PL): światłowód aktywny, szkło fluorokrzemianowe, szkło fosforanowe, ASE

return…