Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 1, 2012
  • pp: 84-88

download: article (PL)

Improvement possibilities of refractory lining wear resistance by ceramic welding

Abstract (EN)

The ceramic welding technique is applied for regeneration of coke battery walls and also for glass tanks repairing. It consists in spraying a mix, containing the refractory grains and exothermic additives, on a hot surface of refractory lining. The process was characterized in the paper. The results of investigations on application of the ceramic welding method for forming the layers on refractory cement castable to improve its wear resistance have been presented. The properties of silica and corundum–zirconia layers were compared. It has been found that the composition and thermal expansion of the layer were important for improving the wear resistance. The latter feature should be similar to the thermal expansion of a material on which the layer is deposited. The corundum–zirconia layer showed three times higher wear resistance than the castable one.

Keywords (EN): Wear resistance, Refractory lining, Ceramic welding

Możliwości zwiększenia odporności na ścieranie wyłożeń ogniotrwałych metodą spawania ceramicznego

Czechowski J.

Abstract (PL)

Spawanie ceramiczne jest techniką stosowaną do regeneracji ścian baterii koksowniczych oraz napraw wanien szklarskich. Polega ono na natryskiwaniu mieszanki zawierającej ziarna ogniotrwałe i egzotermiczne dodatki na gorącą powierzchnię wyłożenia ogniotrwałego. Scharakteryzowano proces. Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem metody spawania ceramicznego do nanoszenia warstw na ogniotrwały beton niskocementowy w celu poprawy jego odporności na ścieranie. Porównano własności warstwy krzemionkowej i korundowo- baddeleitowej. Stwierdzono, że w celu poprawy odporności erozyjnej istotny jest zarówno skład napawanej warstwy jak również jej rozszerzalność cieplna, która powinna być zbliżona do rozszerzalności cieplnej podłoża. Zastosowanie korundowo-baddeleitowej warstwy napawanej umożliwiło 3-krotne zwiększenie odporności na ścieranie w stosunku do badanego betonu.

Keywords (PL): odporność na ścieranie, wyłożenie ogniotrwałe, spawanie ceramiczne

return…