Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 1, 2012
  • pp: 4-10

download: article (PL)

Diagrams of point defects concentration for metal oxides Ni1-δO, Co1-δO, Mn1±δO AND Cu2±δO

Abstract (EN)

Diagrams of point defects concentration in metal oxides Ni1-δO, Co1-δO, Mn1±δO and Cu2±δO, covering all the types of defects in the cation sublattice, are presented in this work. A new method was used for the calculation of the diagrams. It is based on an equation describing the formation and decay of determined quantities of point defects and derived standard Gibbs energy of formation of cation vacancies, intrinsic ionic and electronic defects, oxygen pressure at which the oxide attained stoichiometric composition. The calculations were performed using the results of studies of deviation from stoichiometry and electrical conductivity obtained by several authors.

Keywords (EN): Point defect diagrams, Metal oxides, Ni1-δO, Co1-δO, Mn1±δO, Cu2±δO

Diagramy stężenia defektów punktowych dla tlenków Ni1-δO, Co1-δO, MnδO i CuδO

Stokłosa A.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono diagramy stężenia defektów punktowych dla tlenków metali Ni1-δO, Co1-δO, Mn1±δO i Cu2±δO, uwzględniając wszystkie defekty w podsieci kationowej. Obliczenia diagramów przeprowadzono nową metodą. Opiera się ona na zależności opisującej równoczesne tworzenie się i zanik poszczególnych defektów i wiąże standardowe entalpie swobodne tworzenia wakancji kationowych, defektów samoistnych jonowych i elektronowych oraz prężności tlenu przy której tlenek osiąga skład stechiometryczny. Obliczenia przeprowadzono wykorzystując doświadczalne wartości odstępstwa od stechiometrii i przewodnictwa elektrycznego uzyskane przez szereg autorów.

Keywords (PL): diagramy defektów punktowych, tlenki metali, Ni1-δO, Co1-δO, Mn1±δO, Cu2±δO

return…