Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 4, 2011
  • pp: 765-768

download: article (PL)

Influence of hydroxyapatite granules on osteoblast culture in vitro

Abstract (EN)

Hydroxyapatite (HAp) is the inorganic component of the bone tissue. Synthetic HAp bioceramics with various degree of porosity and pore size distribution is widely used in orthopaedics and dentistry. In this study, the biocompatibility of 3 types of HAp granules with different microstructure and crystallinity was evaluated. In vitro tests were carried out using the hFOB 1.19 human fetal osteoblastic cell line. Biocompatibility was estimated indirectly by means of fl uid extracts obtained by immersing the granules in fresh growth medium for 24 hours at 37°C. Viability of hFOB cells was assessed by 2 methods – MTT and NRU. Biocompatibility of the studied materials was also confirmed by observation under the confocal microscope. Additionally, elemental Mg2+ and Ca2+ concentrations of tested extracts were evaluated by atomic absorption spectrometry (ASA). Our studies clearly indicate that HAp granules depending on their microstructure, mainly porosity, can cause different uptake of Ca2+ and Mg2+ ions from the growth medium what affects the metabolism of cultured cells.

Keywords (EN): Hydroxyapatite, Cytotoxicity, Biocompatibility

Wpływ granul hydroksyapatytu na hodowlę osteoblastów in vitro

Przekora A., Kołodyńska D., Jedel R., Ginalska G., Ślósarczyk A., Paszkiewicz Z.

Abstract (PL)

Hydroksyapatyt (HAp) jest nieorganicznym składnikiem tkanki kostnej. W ortopedii i stomatologii jako substytut tego składnika stosuje się syntetyczną bioceramikę hydroksyapatytową o różnym stopniu porowatości i rozmieszczeniu porów. W niniejszej pracy oznaczano biokompatybilność 3. typów granul HAp różniących się mikrostrukturą i krystalicznością. Badania in vitro przeprowadzono z zastosowaniem linii komórkowej hFOB 1.19 (ludzkie płodowe osteoblasty). Biokompatybilność oszacowano metodą pośrednią za pomocą płynnych ekstraktów uzyskanych przez umieszczenie granul HAp w świeżym podłożu hodowlanym na 24 godz. w 37°C. Żywotność komórek hFOB określono z użyciem 2. testów – MTT i NRU. Biokompatybilność testowanych materiałów potwierdzono również poprzez obserwację w mikroskopie konfokalnym. Dodatkowo, oznaczono stężenie jonów Ca2+ i Mg2+ w testowanych ekstraktach za pomocą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA). Wyniki badań wyraźnie wskazały, że granule HAp w zależności od mikrostruktury, a głównie stopnia ich porowatości, mogą powodować wychwyt jonów Ca2+ i Mg2+ z podłoża hodowlanego, co może wpływać na metabolizm hodowanych komórek.

Keywords (PL): hydroksyapatyt, cytotoksyczność, biokompatybilność

return…