Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 4, 2011
  • pp: 736-742

download: article (PL)

Influence of local disorder on electronic structure and topological properties of electron density in AgXSe2 (X = Sb, Sn) solid solutions

Abstract (EN)

The results of theoretical studies of electronic structure, obtained by means of the full-potential linearized augmented plane wave method within DFT formalism as implemented in Wien2k package, and electron density topology and bonding, obtained by means of the Bader’s quantum theory of atoms in molecules topological analysis of total electron density derived from FP-LAPW calculations, were carried out f orchosen solid solutions of Ag(SbxSn1-x)Se2 and described in the paper. Detailed analysis of the obtained results from the point of view of the dependence of electronic structure and topological properties of bond critical points on local ordering and level of tin doping is presented.

Keywords (EN): Electron structure, Topology of electron density, FP-LAPW, QTAiM, AgSe2 solid solutions

Wpływ lokalnego nieporządku na strukturę elektronową i własności topologiczne gęstości elektronowej w roztworach stałych AgXSe2 (X = Sb,Sn)

Koleżyński A., Wojciechowski K.

Abstract (PL)

W pracy opisano rezultaty badań teoretycznych struktury elektronowej - wykonanych w oparciu o wyniki obliczeń ab initio, przeprowadzonych za pomocą programu WIEN2k (metoda DFT FP-LAPW stowarzyszonych fal płaskich w pełnym potencjale krystalicznym w ramach formalizmu teorii funkcjonału gęstości) - oraz topologii gęstości elektronowej (w oparciu o formalizm QTAiM kwantowej teorii atomów w cząsteczkach R.F.W. Badera) dla wybranych modelowych roztworów stałych Ag(SbxSn1-x)Se2. Otrzymane wyniki poddane zostały szczegółowej analizie w kontekście wpływu obniżenia lokalnej symetrii i stopnia domieszkowania cyną na kształt i własności struktury elektronowej i topologicznych własności gęstości elektronowej w punktach krytycznych wiązań.

Keywords (PL): struktura elektronowa, topologia gęstości elektronowej, FP-LAPW, QTAiM, roztwory stałe AgSe2

return…