Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 4, 2011
  • pp: 731-735

download: article (PL)

Praseodymium-zircon pigment for the colouring of ceramic glazes

Abstract (EN)

Praseodymium-zircon pigment is a synthetic inorganic product, characterized by its ability to give a specific yellow–green (lemon) colour to ceramic glazes. The zirconium silicate crystallographic structure of the pigment guarantees, due to its stability, some resistance to any aggressive action of glaze ingredients up to the temperature of 1250°C. The tests revealed a signifycant effect of sodium fluoride as

a mineralizer on the quantitative phase composition of the synthesized pigment. However, no proportional dependence of colour on the amount of zirconium silicate in the pigment structure was found. On the other hand, there is a correlation between the colour of the pigment and the size of the elementary ZrSiO4 cell, which is a consequence of embodiment of praseodymium ions (chromophore) into its structure. The test results concerning dependence of pigment colour parameters on the quality of the crystalline structure, which has been formed in defined thermal conditions and from the strictly defined raw material composition, were presented in the article. Quantitative X-ray analysis was used for the structural tests. Lattice parameters were determined by the Rietveld method. Colour of pigments was determined by means of the parameters L*, a*, b* of glazes that contained 5 % pigment and have been made on the basis of transparent frit with a firing temperature of 1100°C in a fast cycle. Interpretation of the colour measurement results was carried out in the CIELab system, having an advantage that enables the numerical expression of colour (or difference of colour) by means of three numbers.

Keywords (EN): Zirconium silicate, Pigment, Mineralizer, CIELab system, Colour parameter

Cyrkonowy pigment prazeodymowy do barwienia szkliw ceramicznych

Dziubak C.

Abstract (PL)

Pigment cyrkonowo-prazeodymowy jest syntetycznym produktem nieorganicznym, który charakteryzuje się zdolnością barwienia szkliw ceramicznych na specyficzny, żółto-zielony (cytrynowy) kolor. Struktura krystalograficzna krzemianu cyrkonu jako osnowa pigmentu, odpowiednio do jej trwałości, gwarantuje odporność na agresywne działanie składników szkliwa do temperatury 1250°C. Przeprowadzone badania wykazały znaczący wpływ fluorku sodu jako mineralizatora na ilościowy skład fazowy syntezowanego pigmentu. Nie znaleziono jednak proporcjonalnej zależności barwy od ilości krzemianu cyrkonu w strukturze pigmentu. Występuje natomiast korelacja barwy pigmentu i rozmiarów komórki elementarnej ZrSiO4, co z kolei jest konsekwencją wbudowania jonu prazeodymowego (chromoforu) do jego struktury. W artykule przedstawiono wyniki badań zależności parametrów barwy pigmentu prazeodymowego od jakości struktury krystalicznej kształtowanej w określonych warunkach termicznych ze ściśle określonego składu surowcowego. Do badań strukturalnych wykorzystano ilościową analizę rentgenowską. Parametry sieciowe zostały wyznaczone metodą Rietvelda. Barwę pigmentów określono za pomocą parametrów L*, a*, b* szkliw wykonanych z udziałem 5 % pigmentu na bazie fryty transparentnej o temperaturze wypalania 1100°C w cyklu szybkim. Interpretację wyników barwy przeprowadzono w systemie CIELab, który ma tę zaletę, że pozwala na liczbowe określenie barwy (lub różnicy barwy) za pomocą trzech liczb.

Keywords (PL): krzemian cyrkonu, pigment, mineralizator, system CIELab, parametr barwy

return…