Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 4, 2011
  • pp: 725-730

download: article (PL)

Investigations on very fine milling of calcite

Abstract (EN)

Studies of very fine milling of calcite were carried out in a laboratory vibratory mill of periodic operation and low vibration frequency below 16 Hz. The objective was to gain ground calcite of a grain size characterized by the largest possible content of grains in a class below 10 μm, and the largest purity determined by the whiteness index (WI). Two types of calcite pre-ground in an industrial gravity mill were used for milling. The materials differed in graining; the grain sizes, d90, were 43 μm and 37 μm. The research was carried out by using steel and corundum milling media. The milling process was carried out in two manners: with no addtives and with the addition of three types of grinding activators. The collected results indicate that, even at very short grinding times, the very favorable results of grinding can be obtained, i.e. a decrease of the content of grain class +63 μm from 15,6 % in the charge to 0,5-3 % in the product, and growth of the content of grain class below 10 μm from 36 % in the charge to 60-70 % in the milling product were measured. At the same time, whiteness index WI increased from 81-82 % to 90-95 %. It was found that ground calcite of much fi ner grain size than in case of traditional ball mills can be prepared by using the vibratory mill with low vibration frequency (10 to 12 Hz). This suggests the use of the vibratory mill for comminution of calcite in industrial environments, particularly that it is characterized by the mass several times smaller and the power demand per unit several times less than the ball gravitational mills, and additionally much lower investment costs and lower harmful effects on the environment.

Keywords (EN): Vibratory milling, Vibratory mill, Very fine milling

Badania bardzo drobnego mielenia kalcytu

Sidor J.

Abstract (PL)

Badania procesu bardzo drobnego mielenia kalcytu przeprowadzono w laboratoryjnym młynie wibracyjnym o działaniu okresowym oraz niskiej częstotliwości drgań – poniżej 16 Hz. Celem badań było uzyskanie zmielonego kalcytu o uziarnieniu charakteryzującym się możliwie największym udziałem klasy ziarnowej poniżej 10 μm oraz jak największej czystości określanej wskaźnikiem białości WI. Nadawą do mielenia były dwa rodzaje kalcytu zmielone w przemysłowym młynie grawitacyjnym, różniące się uziarnieniem - wymiary ziarna d90 wynosiły 43 μm i 37 μm. Badania przeprowadzono stosując mielniki stalowe i ceramiczne (korundowe). Proces mielenia przeprowadzano na dwa sposoby, to jest mieląc sam materiał oraz materiał z dodatkiem trzech rodzajów aktywatorów mielenia. Otrzymane wyniki badań wskazują, że nawet przy bardzo krótkich czasach mielenia można otrzymać bardzo korzystne rezultaty, czyli zmniejszenie udziału klasy ziarnowej +63 μm z 15,6 % w nadawie do średnio 0,5-3 % w produkcie mielenia oraz wzrost klasy ziarnowej poniżej 10 μm z 36 % w nadawie do średnio 60-70 % w produkcie mielenia w młyniea wibracyjnym. W tym samym czasie wskaźnik białości WI wzrósł średnio z 81-82 % do 90-95 %. Otrzymane wyniki badań wskazują, że w młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgań (10-12 Hz), można otrzymać zmielony kalcyt o znacznie drobniejszym uziarnieniu niż w tradycyjnym młynie kulowym. Oznacza to, że do mielenia kalcytu w warunkach przemysłowych można zastosować tego rodzaju młyn, który będzie charakteryzował się kilkukrotnie mniejszą masą w porównaniu z młynem kulowym grawitacyjnym, kilkukrotnie mniejszym jednostkowym zapotrzebowaniem energii na mielenie, znacznie niższymi kosztami inwestycyjnymi oraz niższą szkodliwością oddziaływania na otoczenie.

Keywords (PL): mielenie wibracyjne, młyn wibracyjny, mielenie bardzo drobne

return…