Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 4, 2011
  • pp: 707-714

download: article (PL)

Influence of powder nature on microstructure and properties of dense magnesia stabilized zirconia materials

Abstract (EN)

Investigations concern magnesia stabilized zirconia prepared by using physical mixing of component powders in attrition and ball mills. Four commercial powders were used: three of them were of precipitation origin, the fourth was obtained by the fused method. Chemical purity and grain size distribution, determined by the laser method, differed powders one from another. All precipitated powders were of the same grain size determined by electron microscopy. Bulk density and pore size distribution of compacts depended on the nature of the powder and milling manner. Densification rate under sintering depended on the pore size distribution of the compacts. Grain sizes of the sintered materials depended on the grain size of the powder determined by electron microscopy and in case of the fused powder on the crystallite size. The sintered material prepared from the fused powder showed the best mechanical properties.

Keywords (EN): MgPSZ, Powder properties, Microstructure, Mechanical properties

Wpływ pochodzenia i właściwości proszków wyjściowych na mikrostrukturę i właściwości gęstych tworzyw z dwutlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem magnezu

Krząstek K., Kostecki M., Gromada M., Sokołowska A., Tłuczek A., Olszyna A.

Abstract (PL)

Praca dotyczy gęstych tworzyw z dwutlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem magnezu, otrzymanych metodą mechanicznego mieszania składników w młynku mieszadłowym i kulowym grawitacyjnym. Wykorzystano cztery komercyjne proszki jednoskośnego dwutlenku cyrkonu: trzy otrzymane metodą strącania i jeden wytwarzany metodą topienia. Proszki różniły się czystością chemiczną i uziarnieniem określanym metodą laserową. Proszki strącane nie różniły się istotnie uziarnieniem badanym metodą mikroskopii elektronowej. Właściwości wyprasek (gęstość pozorna, rozkład wielkości porów) zależą od rodzaju proszku i sposobu mielenia. O stopniu zagęszczenia tworzyw podczas spiekania decyduje wielkość porów wyprasek. Wielkość kryształów w wypalonym tworzywie jest zależna od rozmiarów ziaren proszku określonych mikroskopowo, a w przypadku tworzyw z proszku topionego od wielkości krystalitów proszku. Najlepsze właściwości mechaniczne (Rg, KIc) uzyskało tworzywo wykonane z proszku topionego, mielonego metodą atrycyjną.

Keywords (PL): MgPSZ, właściwości proszków, mikrostruktura, właściwości mechaniczne

return…