Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 3, 2011
  • pp: 696-698

download:

How PRE and Cerame-Unie make the difference in Europe

Abstract (EN)

The European Refractories Producers Federation, PRE, represents the refractory industry in Europe. PRE’s mission is to act as a forum for technical exchanges, raise the visibility of the industry and highlight its strategic importance towards the policy makers in the European institutions. As a member of Cerame-Unie, the European Ceramic Industry Association, it tackles the key challenges such as access to raw materials, resource effi ciency and the European climate change policy.

Keywords (EN): Refractories industry, Raw materials, Cerame-Unie

Jak europejska federacja producentów materiałów ogniotrwałych i unia ceramiczna dokonują zmian w europie

Volckaert A.

Abstract (PL)

Europejska Federacja Producentów Materiałów Ogniotrwałych, PRE, reprezentuje przemysł materiałów ogniotrwałych w Europie. Misją PRE jest działanie jako forum wymiany technicznej, podkreślanie roli przemysłu ogniotrwałego i zwracanie uwagi decydentów instytucji europejskich na jego strategiczną doniosłość. Jako członek Cerame-Unie, Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Ceramicznego podejmuje kluczowe wyzwania takie jak dostępność surowców, wydajność zasobów i europejska polityka w zakresie zmian klimatycznych.

Keywords (PL): przemysł materiałów ogniotrwałych, surowce, Unia Ceramiczna

return…