Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 3, 2011
  • pp: 692-695

download: article (EN)

Refractory Linings of Pig Iron Transfer Ladles

Abstract (EN)

The paper gives a review of refractory lining designs and materials to be used in pig iron transfer ladles according to experience from different shops. Particular attention is given to the effects of incorporation of the ladle desulphurisation process on a service life of the ladles. The article presents specific physical properties (resistance to corrosion, penetration) of iron ladle lining. The obtained results are compared with the field service durability of ladle linings.

Keywords (EN): Refractory lining, Ladle, Pig Iron, Desulphurisation

Wyłożenie ogniotrwałe kadzi do transportu surówki

Lasota J.

Abstract (PL)

W artykule dokonano przeglądu konstrukcji wyłożeń ogniotrwałych oraz materiałów, które zgodnie z doświadczeniami innych zakładów powinny być stosowane w kadziach do transportu surówki. Szczególną uwagę poświęcono wpływowi, jaki wprowadzenie procesu odsiarczania w kadzi wywiera na jej trwałość. Artykuł przedstawia konkretne własności fizyczne (odporność na korozję, przenikanie) wyłożenia kadzi surówkowej. Uzyskane wyniki weryfikowane są w próbach przemysłowych w zakresie trwałości wyłożenia kadzi.

Keywords (PL): wyłożenie ogniotrwałe, kadź surówkowa, surówka, odsiarczanie

return…