Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 3, 2011
  • pp: 670-674

download: article (PL)

Adjusting a tunnel kiln to changeable production, different grades and assortments of refractory materials

Abstract (EN)

A tunnel kiln for firing refractory materials is a high efficiency unit provided, however, that it is used in line with the design assumptions, i.e. nominal efficiency, firing the intended grades and assortments of products. Market requirements force plants to produce refractories that are sometimes very different from the ones for which the kiln has been designed. As a result, the tunnel kiln works in unstable conditions, which sometimes leads to unsatisfactory quality of products on the one hand, and lower energy efficiency on the other hand. The gas (energy) consumption indexes per a production unit are rising so much that they frequently resemble indexes for periodic rather than tunnel kilns. Modernisation of the existing as well as construction of new tunnel kilns should take consideration the changeability of kiln operation conditions. Such “universal” constructions of tunnel kilns do exist. They have been tested in everyday work and will be discussed in this paper.

Keywords (EN): Tunnel kiln, Firing, Refractory materials

Dostosowanie pieca tunelowego do zmiennej produkcji, różnych gatunków i asortymentów materiałów ogniotrwałych

Kobus L.

Abstract (PL)

Piec tunelowy do wypalania materiałów ogniotrwałych jest urządzeniem o wysokiej sprawności energetycznej, jednak pod warunkiem, że jest eksploatowany zgodnie z założeniami projektowymi, czyli z nominalną wydajnością, wypalając założone gatunki i asortymenty wyrobów. Wymagania rynkowe zmuszają do produkowania wyrobów ogniotrwałych, czasami bardzo odmiennych od tych, dla których piec został zaprojektowany. Rezultat jest taki, że piec tunelowy pracuje w bardzo niestabilnych warunkach, co skutkuje z jednej strony nie zawsze zadowalającą jakością wyrobów, a z drugiej strony obniżoną sprawnością energetyczną. Wskaźniki zużycia gazu (energii) na jednostkę produkcji rosną tak znacząco, że nierzadko bliższe są wskaźników dla pieców okresowych niż tunelowych. Modernizacja istniejących, ale również budowa nowych pieców tunelowych, powinna uwzględniać zmienność warunków pracy pieca. Takie, z pewną przesadą mówiąc, uniwersalne konstrukcje pieców tunelowych istnieją, zostały sprawdzone w codziennej pracy i zostaną omówione w niniejszym referacie.

Keywords (PL): piec tunelowy, wypalanie, materiały ogniotrwałe

return…